Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Vyzvanie pre národný projekt „Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie - 2“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie - 2“ s kódom OP ĽZ NP 2019/2.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 30.05.2019.

Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Investičná priorita 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí

Špecifický cieľ 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (uchádzačov o zamestnanie), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 6 413 011,53 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

-          NEET do 29 rokov

 

Hlavným cieľom NP Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie - 2 je podporiť zamestnateľnosť mladých uchádzačov o zamestnanie (ďalej aj „MUoZ“) prostredníctvom prípravy na trh práce formou rekvalifikácie, posilnením kľúčových kompetencií, alebo vzdelávaním a prípravou pre trh práce z vlastnej iniciatívy MUoZ.

 

Oprávneným typom aktivity je Programy zvyšujúce šancu pre mladých ľudí NEET na kvalitnú ponuku zamestnania

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 05/2019– 09/2023.

 

Kalendár udalostí
    HORE