Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Vyzvanie pre národný projekt „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“ s kódom OP ĽZ NP 2019/3.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 30.05.2019.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby  

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 19 298 563,20 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

-          Uchádzač o zamestnanie

-          Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

 

Cieľom národného projektu Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2 je podporiť zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ) a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej ZUoZ) prostredníctvom rekvalifikácie alebo posilnením kľúčových kompetencií.

Projekt sa vykonáva prostredníctvom Aktivity Vzdelávacie aktivity pre UoZ. Aktivita sa ďalej člení na dve opatrenia:

Opatrenie č. 1:  Podpora rekvalifikácie UoZ (REPAS+)

Opatrenie č. 2:  Podpora kľúčových kompetencií UoZ (KOMPAS+).

 

Oprávneným typom aktivity je Podpora aktívnej politiky trhu práce a zamestnanosti, vrátane vzdelávania a prípravy pre trh práce, podpora riešenia dlhodobo nezamestnaných, starších a nízko kvalifikovaných

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 05/2019– 04/2023.

Kalendár udalostí
    HORE