Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudíZamestnanosť

Vyzvanie pre národný projekt „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2“ s kódom OP ĽZ NP 2018/3.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 17.04.2018.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby  

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 9 014 249,66 EUR  

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

-          uchádzač o zamestnanie 

-          znevýhodnený uchádzač o zamestnanie.

 

Cieľom národného projektu je zlepšiť postavenie uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, zvýšiť ich zamestnateľnosť a zamestnanosť, znížiť dlhodobú nezamestnanosť, podporiť rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. Stanovený cieľ sa zabezpečí poskytovaním finančných príspevkov zamestnávateľovi, ktorý na tento účel  vytvorí pracovné miesto, pričom príspevky budú poskytované maximálne po dobu 7 mesiacov (implementácia aktívneho opatrenia na trhu práce  podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Uvedený národný projekt nadväzuje na spoluprácu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva kultúry SR pri realizovaní národných projektov pri obnove kultúrnych pamiatok so zapojením nezamestnaných. Ministerstvo kultúry SR nie je partnerom projektu, nezúčastňuje sa realizácie projektu. Pozícia MK SR je uvedená vo výzve  pre dotácie na rok 2018 (zverejnená na stránke MK SR) http://www.culture.gov.sk/vdoc/794/obnovme-si-svoj-dom-2018-podprogram-142c2.html.

Oprávneným typom aktivity je Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ zameraná na zlepšenie ich postavenia na trhu práce.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 03/2018– 02/2021.

Kalendár udalostí
    HORE