Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Vyzvanie pre národný projekt „Zdravé komunity 3A“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Zdravé regióny, štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zdravé komunity 3A“ s kódom OP ĽZ NP 2018/4.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 21.02.2018.

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1  Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 151 778,56 EUR

Oprávneným územím realizácie projektu je viac rozvinutý región.

Oprávneným žiadateľom sú Zdravé regióny, štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

-          zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho  začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore;

-          marginalizované skupiny, vrátane Rómov.

 

Cieľom národného projektu je zlepšiť prístup ľudí ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia v Bratislavskom samosprávnom kraji ku kvalitným službám na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.

 Podstatou ťažiskového zamerania je zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia prostredníctvom realizácie a rozvoja zdravotnej mediácie a osvety v marginalizovaných rómskych komunitách, ktoré sa nachádzajú v rámci viac rozvinutého regiónu, a to  prioritne v 7 obciach: Plavecký Štvrtok, Malacky, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Malé Leváre, Rohožník, Závod, v ktorých je sústredený vyšší počet marginalizovaného obyvateľstva. Pilotná implementácia aktivít projektu predpokladá aj rozšírenie pôsobnosti aktivít projektu do ďalších lokalít v rámci celého oprávneného územia so zámerom reagovať na aktuálnu situáciu migrácie za prácou.

Oprávneným typom aktivity je Podpora profesionalizácie sociálnej práce a iných odborných činností v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom prostredí a na komunitnej úrovni, napr. terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 01/2018 – 06/2020.

Kalendár udalostí
    HORE