Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Vyzvanie pre národný projekt „Zdravé komunity 3B“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Zdravé regióny, štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zdravé komunity 3B“ s kódom OP ĽZ NP 2020/4.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 15.10.2020.

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1  Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti.

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ) predstavuje 489 096 EUR.

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je viac rozvinutý región (BSK).

Oprávneným žiadateľom sú Zdravé regióny, štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:

-         marginalizované skupiny, vrátane Rómov,

-         zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Cieľom národného projektu je vybudovať systematické poskytovanie služieb v oblasti podpory zdravia prostredníctvom siete pracovníkov na komunitnej a regionálnej úrovni (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti nových ľudských kapacít v MRK a zavedenie podpory zdravia v rámci pôsobnosti súčasného modelu zdravotnej mediácie) a pripraviť ľudské zdroje na mimoriadne, núdzové a krízové situácie najmä v prípade epidémií a pandémii (v súvislosti s pandémiou Covid 19).

V rámci projektu je identifikovaných 13 obcí  a miest (Pezinok, Malacky, Plavecký Štvrtok, Malé Leváre, Závod, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Rohožník, Gajary, Studienka, Lozorno, Zohor, Veľké Leváre) v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde bude potrebné prostredníctvom projektu cielene intervenovať pre zabezpečenie zlepšenia  situácie  v oblasti zdravia. Tieto intervencie majú za cieľ eliminovať nežiaduce javy a riziká, predísť ich rozšíreniu do koncentrovanej podoby (tak, ako sa početne vyskytujú vo východnej časti územia SR) a aktívne zapojiť do procesu zmeny  obyvateľov cieľovej skupiny.

 

Hlavnou aktivitou projektu je „Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie so zameraním podporiť sociálne začlenenie“, ktorú tvorí súbor podaktivít:

1.                Rozvoj a  realizácia zdravotnej mediácie na komunitnej úrovni

2.                Pokračovanie v systematickej práci na komunitnej úrovni v obciach a rozšírenie oprávnených území o nové lokality a nábor nových zamestnancov

3.                Zavedenie pozície asistent podpory zdravia v nemocniciach

4.                Rozšírenie počtu a tematických oblastí implementovaných metodík

5.                Zvýšenie kvality a efektu poskytovaných mediačných služieb prostredníctvom adresného nastavenia intervenčných aktivít v cieľových MRK

6.                Vzdelávacie aktivity zohľadňujúce odporúčania zo stanovenia zdravotných potrieb a potrebu vzdelávania pri  implementácii  metodík

7.                Pripravenosť zamestnancov projektu na mimoriadne situácie (Covid- 19)

8.                Evaluácia

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 07/2020– 12/2022.

Kalendár udalostí
    HORE