Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Vyzvanie pre národný projekt „Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR “

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020  a zároveň ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR“ s kódom OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 02.06.2020.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

 

Investičná priorita 3.3 Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšovanie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami.

 

Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti.

 

Prioritná os č 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti.

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti vrátane na trhu práce Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 1 054 250,60 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je územie Prešovského kraja.

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Cieľom národného projektu je vytvoriť funkčné vzdelávacie stredisko MPSVR SR ako fyzický priestor vhodný     na zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov v oblasti politík v gescii MPSVR SR a momentálne aj pre realizáciu aktivít NP Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II. (ďalej len PROFI II.) v oblasti  sociálnych vecí a rodiny podľa ustanovení zákona č. 219/2014 Z. z.. Predmetom hlavnej aktivity projektu je prostredníctvom nevyhnutných stavebných úprav a investícií do informačných a komunikačných technológií a iného materiálno-technického zabezpečenia upraviť budovu, ktorú vyčlenilo MPSVR SR v Tatranskej Štrbe tak, aby slúžila cieľom tohto NP, v rámci ktorého je potrebné vyškoliť účastníkov v oblasti kurately, posudkovej činnosti a v nadstavbových odborných činnostiach.

NP bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu, samosprávu a mimovládne organizácie prostredníctvom vytvorenia systému celoživotného vzdelávania, v každej prioritnej osi

Prostredníctvom hlavnej  aktivity budú zabezpečené tieto činnosti:

1.          Rekonštrukcia objektu

2.          Obstaranie materiálno-technického vybavenia vzdelávacieho strediska MPSVR SR

3.          Riadenie projektu

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 04/2020 do 02/2021.

Kalendár udalostí
    HORE