Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí­ a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný prí­spevok s názvom "Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie" s kódom OP ĽZ NP 2017/3.1.1/05 . Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 6.11.2017.

 

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita č 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktí­vnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ  3.1.1. Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, ní­zko kvalifikovaných, starší­ch a zdravotne postihnuté osoby

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ)

24 558 050,06 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí­ a rodiny

Oprávneným území­m realizácie aktiví­t projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.1.1 v rámci vyzvania sú:  

- uchádzač o zamestnanie

- znevýhodnený  uchádzač o zamestnanie (napr. občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, občan starší ako 50 rokov veku, občan s ní­zkou kvalifikáciou - dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradení­m do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie, občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho starostlivosť alebo s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončení­m povinnej školskej dochádzky, občan so zdravotným postihnutí­m)

 

Cieľom národného projektu  "Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie" je podporiť zamestnateľnosť uchádzačov  o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom prí­pravy na trh práce formou vzdelávania a prípravy pre trh práce, rekvalifikácie, posilnení­m kľúčových kompetencií­ alebo vzdelávaním z vlastnej iniciatívy UoZ.

Oprávneným typom aktiví­t je  Podpora aktí­vnej politiky trhu práce a zamestnanosti, vrátane vzdelávania a prí­pravy pre trh práce, podpora riešenia dlhodobo nezamestnaných, starší­ch a ní­zko kvalifikovaných.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je  9/2017 - 12/2022

Kalendár udalostí
    HORE