Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Zapojené subjekty v národnom projekte Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím

V rámci národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím sa zapojilo 40 subjektov poskytovateľov sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v dvoch podaktivitách, podaktivita 3 a podaktivita 4.

 Cieľom bola priama podpora poskytovateľov sociálnych služieb (Podaktivita 3) a služieb zamestnanosti (Podaktivita 4) pracujúcich s vybranou cieľovou skupinou osôb so zdravotným postihnutím s dôrazom na osoby s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra. Zapojením subjektu do národného projektu sme podporili pracovnú pozíciu odborného zamestnanca, ktorého úlohou bolo najmä rozvíjať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a odborných činností pre vybranú cieľovú skupinu a poradcu pracovnej integrácie, ktorý pracoval s osobami z cieľovej skupiny, viedol ich k samostatnosti a pripravoval ich uplatnenie sa na trhu práce.

 

Zoznam zapojených subjektov:

 NPPSZZP_-zoznam_zapojenych_subjektov_PA3_PA_PA4

Kalendár udalostí
    HORE