Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Zhodnotenie prvého polroka 2019 za prioritné osi 5 a 6

V prvom polroku 2019 Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo výzvu na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s celkovou alokáciou viac ako 11 milióna eur. Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov, vrátane spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov a lávok pre peších, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bola 16. septembra 2019 a momentálne prebieha proces administratívneho overovania a ďalšia uzávierka hodnotiaceho kola výzvy je v závislosti na hodnote doručených žiadostí naplánovaná začiatkom novembra 2019.

Na výzvu, ktorá je zameraná na zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá bola vyhlásená v minulom roku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyčlenilo vyše 45 miliónov eur. V súčasnosti je otvorené tretie hodnotiace kolo, kde je nastavený termín uzávierky 21.10.2019. Podpora je určená pre projekty rekonštrukcie a výstavby bytových budov, ktoré budú zapojené do viacstupňovej sústavy sociálneho bývania formou nájomného bývania s prvkami prestupného bývania, pričom jednotlivé stupne tohto systému musia byť sprevádzané prácou asistentov bývania. Do výzvy sa môžu zapojiť okrem obcí z Atlasu rómskych komunít aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženské spoločnosti, združenia a Slovenský Červený kríž, pričom projekt musí byť realizovaný na území týchto obcí.

V júli tohto roku bola uzatvorená výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Výzva mala niekoľko hodnotiacich kôl, v rámci ktorých bolo doručených 100 žiadostí o NFP.

V polovici augusta tohto roku boli vyhlásené 2 vyzvania pre národné projekty. Vyzvanie pre Národný projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Fáza“, na ktoré bola vyčlenená alokácia 21,3 milióna eur. Cieľom Národného projektu je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Druhé vyzvanie pre Národný projekt je zamerané na podporu vysporiadania  právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Kvalitu zdravia obyvateľov ovplyvňujú aj podmienky bývania. Predpokladom pre legitimitu technických a hygienických štandardov obydlí sú vysporiadané vlastnícke vzťahy. Dáta z Atlasu RK (2013) a výskumov potvrdzujú, že obydlia v rómskych komunitách bývajú často postavené na pozemkoch s neusporiadaným právnym titulom, bez stavebných povolení a ich následnej legalizácie, čo má za následok absenciu, resp. obmedzený prístup k základnej a technickej infraštruktúre. Kvalitné bývanie je previazané s možnosťou zamestnať sa, žiť v hygienicky nezávadnom prostredí a poskytuje priestor na osobný a vzdelanostný rast detí aj dospelých. Sociálno-ekonomické znevýhodnenie obyvateľov MRK, nedostatok odborných kapacít miestnych samospráv pre riešenie vysporiadavania a legalizácie pozemkov vyžadujú vonkajšiu intervenciu. Na národný projekt je vyčlenená výška nenávratných finančných prostriedkov vyše 2,3 milióna eur.

Ministerstvo vnútra SR v roku 2019 zorganizovalo niekoľko informačných seminárov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 450 účastníkov. Ich cieľom bolo pomôcť potenciálnym žiadateľom a prijímateľom v prípade vyhlásených výziev a realizovaných projektov, no zamerané boli aj na pomoc pri verejnom obstarávaní určených pre obstarávateľov teda žiadateľov, prijímateľov ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania. Účastníci infoseminárov konzultovali svoje rozpracované zámery, zapájali sa do diskusií ohľadom plánovaných projektov, prezentovali svoje skúsenosti a odovzdávali praktické rady z predchádzajúcich projektov. Zamestnanci Ministerstva vnútra informovali o špecifikách vyhlásených výziev, postupoch a procesoch, ktorými prechádza podaná žiadosť cez systém ITMS2014+ verejná časť, o postupoch a procesoch pri implementácií schválených projektov a o najčastejších chybách pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Prijímatelia a žiadatelia dostali aj praktické informácie pri zabezpečení publicity projektu, ktoré je potrebné dodržiavať pri celej realizácii projektu ako aj po dobu udržateľnosti projektu po dobu 5 rokov. Informačné dni sa konali v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici ako aj v Nitre v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami (IPC) jednotlivých krajoch. Prostredníctvom  videospojenia sme uskutočnili vzdelávací seminár pre všetkých zástupcov siedmich Informačno-poradenských centier pre európske štrukturálne a investičné fondy. Stretnutie bolo naplánované za účelom sprístupnenia detailnejších informácií k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

Kalendár udalostí
    HORE