Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Zlepšujeme kvalitu životov, zlepšujeme našu budúcnosť

 Osem informačných seminárov venovaných rodičom a príbuzným detí so zdravotným postihnutím (ZP). Aj tak sa dá opísať naša aktivita, ktorú sme úspešne tieto dni ukončili s cieľom priniesť konkrétne možnosti a spôsoby podpory sociálneho začleňovania. Tá totiž neznamená „len“ zlepšenie kvality života konkrétnej osoby so zdravotným znevýhodnením, jej rodiny, ale aj našej spoločnosti ako takej.

 V rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ sme úspešne ukončili prvú sériu informačných seminárov pre verejnosť, najmä so zameraním na rodičov a príbuzných detí a osôb so ZP.

 Jedným z hlavných cieľov bolo všetkých zapojených oboznámiť s výsledkami dotazníkového prieskumu o Podpore sociálneho začleňovania detí a osôb so ZP. Celkovo 364 respondentov zdieľalo svoje skúsenosti s rôznymi aspektami ich života, ako aj očakávania vo vzťahu k zlepšeniu sociálneho začleňovania ich - rodičov či príbuzných, ale aj samotné detí a osôb so ZP. Na základe toho sme následne poskytli a sprostredkovali rady ako obhajovať práva detí a osôb so ZP.

 Cieľom tohto projektu a stretnutí bolo aj odovzdať informácie a skúsenosti vo vzťahu k vzdelávaniu ako nástroja sociálneho začleňovania detí a osôb so ZP a taktiež bližšie predstaviť prostredie sociálnych služieb, nástrojov a možností, ktoré sociálne služby ponúkajú na podporu sociálneho začleňovania ľudí so ZP.

Všetkým účastníkom seminárov ďakujeme za vzácny čas, ktorý stretnutiam venovali, a za ich záujem o prezentované témy. Veríme, že stretnutia im priniesli nielen dôležité informácie a inšpiráciu, ale tiež povzbudenie, že podpora sociálneho začleňovania je tou správnou cestou.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Organizátorom je MPSVR.“

www.esf.gov.sk | www.ludskezdroje.gov.sk | www.employment.gov.sk

Kalendár udalostí
    HORE