Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Zlepšujeme zdravotnú osvetu v regiónoch

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s organizáciou Zdravé regióny v oblasti zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti, prevencie a zdravotníckej osvety marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Maximálna doba realizácie projektu je 36 mesiacov. Na projekt je vyčlenených vyše 11 miliónov eur.

Cieľom projektu je zlepšenie stavu rómskej komunity v oblasti zdravia, rozvoja zdravotnej osvety, mediácie a prístupu štandardov hygieny bývania.

Realizáciou aktivít národného projektu Zdravé komunity 2A dosiahneme:

·         zvýšenie dôvery MRK k zdravotnému systému a prístupu k preventívnym prehliadkam a povinnom očkovaní,

·         zlepšenie komunikácie medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,

·         zvýšenie zdravotnej gramotnosti MRK,

·         zníženie počtu neopodstatnených výjazdov rýchlej zdravotnej pomoci,

·         zlepšenie úrovne osobnej a komunálnej hygieny,

·         zvýšenie povedomia o výchove k rodičovstvu,

·         zlepšenie popôrodnej starostlivosti a podpory dojčenia,

·         zvýšenie zamestnanosti a kvalifikácie MRK.

Národný projekt Zdravé komunity 2A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou.

Kalendár udalostí
    HORE