Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Zmena výzvy na výber odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2019-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, oznamuje zmenu výzvy č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rôzne zamerania výziev prioritnej osi 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vrátane príloh s kódom výzvy OPLZ-OH-PO6-2019-1 operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň si Vás dovoľuje informovať, že radi uvítame nové žiadosti odborných hodnotiteľov, odborníkov so skúsenosťami v zmysle kritérií odbornej praxe, ktorá sa vyžaduje a je uvedená vo výzve.

Kalendár udalostí
    HORE