Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Zverejnenie opatrení na posilnenie transparentnosti - prioritná os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako gestor pre prioritnú o č. 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vypracovalo súbor opatrení na zefektívnenie a zvýšenie transparentnosti pri realizácii tejto prioritnej osi.

Dokument „Akčný plán na posilnenie transparentnosti v rámci implementácie prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ“ bol vypracovaný v spolupráci s partnermi , riadiacim orgánom operačného programu Ľudské zdroje (MPSVaR SR) a so zástupcami Európskej komisie. Akčný plán je plne v súlade s Akčným plánom na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF, ktorý schválila vláda SR na svojom rokovaní dňa 27. septembra 2017.

Akčný plán na posilnenie transparentnosti v rámci implementácie prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ predstavuje súbor 28 konkrétnych opatrení, účelom ktorých je posilniť spoluprácu s partnermi (vrátane odbornej verejnosti a mimovládneho a neziskového sektora), skvalitniť prípravu výziev a vyzvaní pre národné projekty a zvýšiť kvalitu hodnotiaceho procesu.

 

S Akčným plánom na posilnenie transparentnosti v rámci implementácie prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ sa môžete oboznámiť TU.

Kalendár udalostí
    HORE