Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a ako žiadateľ v rámci národného projektu pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti“ s kódom OP ĽZ NP 2020/3.2.2/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 19.02.2020.

 

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita  3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu

Špecifický cieľ  3.2.2 Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na pracovnom trhu a v príprave na povolanie

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) : 370 551,06 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.2.2 v rámci vyzvania sú:  

•              zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vo verejnom aj          v neverejnom sektore

•              tvorcovia politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni

•              výskumné a vzdelávacie inštitúcie

•              organizácie a inštitúcie venujúce sa rodovej rovnosti

•              sociálni partneri, odborové organizácie a pod

 

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie v oblasti rodovej rovnosti a zníženie horizontálnej a vertikálnej segregácie na trhu práce prostredníctvom rodových tréningov, ktorých cieľom je poskytnúť nielen vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavnej aktivity Špecializované školenia zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti.

 

 Špecializované školenia v oblasti rodovej rovnosti sú opatrením verejnej politiky smerujúcim k zvýšeniu odbornosti zamestnancov inštitúcií verejného sektora a verejného školstva. Sú určené pre zamestnancov vykonávajúcich politiky a opatrenia vo verejnom aj v neverejnom sektore, tvorcov politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, organizácie a inštitúcie venujúce sa rodovej rovnosti, sociálnych partnerov, odborové organizácie a pod.

 

 Oprávneným typom aktivít  je

 -          Podpora opatrení na zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti – osvetová a vzdelávacia činnosť a informačné kampane zamerané na presadzovanie rodovej rovnosti

Kalendár udalostí
    HORE