Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Zvyšujeme povedomie o právach a možnostiach pre deti a osoby so zdravotným znevýhodnením

V rámci národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím pripravujeme ďalšie štyri série Informačných seminárov v 8 samosprávnych krajoch venovaných rodičom a blízkym ľudí so zdravotným znevýhodnením (ZZ). Informačné semináre poskytnú informácie ku konkrétnym možnostiam a spôsobom zlepšenia kvality života osôb so ZZ a ich rodín.

Plánované  témy:

„Čo je dobré urobiť, aby bolo začlenenie dieťaťa so ZZ do MŠ/ZŠ úspešné?“

„Ako vybrať MŠ/ZŠ pre dieťa so ZZ?“ s PaedDr. Martinou Rzymanovou

„Možnosti rodiča k opätovnému zaradeniu do pracovného procesu“ s Mgr. Sylviou Záhorovou

„Zvýšenie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím“ s JUDr. Katarínou Fedorovou, PhD., LL.M.

„Intuitívne rodičovstvo“ s Mgr. Miroslavou Ďurajkovou a Mgr. Andreou Ladeckou

 Cieľom týchto seminárov bude odovzdať informácie a skúsenosti ako začleniť dieťa do Materskej školy a Základnej školy, podporiť samotných rodičov pri ich návrate do práce, informovať na čo majú tieto deti a ich blízky so ZZ nárok v oblasti kompenzácií ŤZP. Zároveň v rámci intuitívneho rodičovstva sa budeme venovať  podpore a snahe poukázať na dôležitosť rodičovskej úlohy, ktorú majú pri starostlivosti o deti a blízkych so ZZ.

 V prípade záujmu odporúčame sledovať náš FB a webové sídlo www.ludskezdroje.gov.sk, kde budú zverejnené bližšie informácie.

 Tešíme sa na Vašu účasť!

Kalendár udalostí
    HORE