Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Domov sociálnych služieb Slatinka, domov pre mnohých.

 Domov sociálnych služieb Slatinka je zriadený Banskobystrickým samosprávnym krajom. V zariadení sa poskytujú sociálne služby deťom a dospelým klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez vekového ohraničenia. Poskytujú sa tu sociálne služby už od roku 1951.

Ide o prvý veľkokapacitný domov na Slovensku, v ktorom sa realizuje proces transformácie, tzn. prechodu od  inštitucionálnych ku komunitným sociálnym službám. Zariadenie sa zapojilo do procesu deinštitucionalizácie v roku 2008 a ako prvá inštitúcia na Slovensku  v roku 2012 definitívne uzatvorilo kaštieľ za mestom, v ktorom sa v minulosti poskytovali služby až 90 klientom pod jednou strechou. V súčasnosti sa v zariadení poskytujú rôzne druhy služieb 79 klientom formou pobytových, ambulantných a terénnych služieb vo viacerých samostatných malokapacitných prevádzkach. V zariadení je snaha brať do úvahy potreby a želania klientov.

 Zmyslom a víziou zariadenia je  poskytovať sociálne služby, v ktorých budú klienti partnermi zamestnancov bez ohľadu na mieru ich zdravotného postihnutia. Pri plánovaní a poskytovaní služieb sa rešpektujú  individuálne potreby jednotlivcov. Cieľom pre každého z nich sú dôstojné podmienky na život, podpora a sprevádzanie na ich ceste k čo najviac nezávislému životu v bežnom prostredí, ktoré podporuje ich základné  ľudské potreby, práva a slobody.

Od roku 1951 sa tu poskytujú sociálne služby občanom s mentálnym znevýhodnením. Od roku 1951 do roku 2012 je domov umiestnený v novogotickom kaštieli na Dolnej Slatinke pri Lučenci vzdialenom od mesta Lučenec cca 3 kilometre.

 

 

Do roku 1989 sa v zariadení poskytovala starostlivosť deťom s mentálnym postihnutím,  ktoré boli v súlade s platnou legislatívou tých čias vo veku 15 rokov prekladané do zariadení, ktoré poskytovali starostlivosť dospelým občanom s mentálnym postihnutím, zvlášť ženám a zvlášť mužom. V roku 1989 sa deti prestali prekladať a tak v súčasnosti zariadenie poskytuje sociálne služby deťom a dospelým klientom s mentálnym postihnutím. V minulom období boli sociálne služby v zariadeniach poskytované oddelene pre mužov a ženy. Jedinou výnimkou boli služby poskytované deťom. Domov sociálnych služieb Slatinka sa pretransformoval z detského zariadenia na zariadenie poskytujúce služby od narodenia bez hornej hranice veku. Prirodzeným vývojom sa toto zariadenie stalo jedným z mála zariadení u nás, kde sa sociálne služby poskytujú v koedukovanom prostredí.

Do roku 2005 zariadenie funguje ako typické veľkokapacitné zariadenie, v zariadení sa poskytujú služby 60 klientom, vo veku od 4 do 41 rokov. Služby sú poskytované v dvoch budovách – v kaštieli, v tomto objekte je poskytovaná väčšina služieb a v rodinnom dome, ktorý je lokalizovaný v areály zariadenia, a ktorý pracovníci familiárne nazývajú  „výchovný domček“, pretože slúži pre potreby klientov s ľahším stupňom postihnutia, ktorí sú zaradení vo výchovnej skupine. Vo výchovnom domčeku sú denné miestnosti, kde vychovávateľky realizujú skupinové aktivity pre klientov.

Poschodie výchovného domčeka sa v roku 2004 zrekonštruovalo, vytvorili sa v ňom ubytovacie priestory pre 12 klientov. Kaštieľ nie je bezbariérovo upravený, dispozičné riešenie budovy je pre bežný život absolútne nevhodné. Ide o jednoposchodovú budovu, ktorú kvôli historickej hodnote nie je možné bezbariérovo upraviť. Potomkovia pôvodných majiteľov si v reštitúcii neuplatnili nárok na navrátenie kaštieľa do ich vlastníctva a tak sa v objekte kaštieľa až do roku 2012 naďalej poskytovali sociálne služby klientom s mentálnym a telesným znevýhodnením. V novembri 2012 sa z kaštieľa vysťahovali poslední klienti zariadenia. Momentálne je kaštieľ vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja.

Sociálne služby sa v súčasnosti poskytujú v Domove sociálnych služieb v meste Lučenec a v obci Vidiná, v Zariadení podporovaného bývania v meste Lučenec a v meste Fiľakovo a v Podpore samostatného bývania v prirodzenom sociálnom prostredí klientov v ich vlastných domácnostiach v meste Lučenec.

 Viac o projekte vám vypovie pani Renata Šimová vo videu.

 Viac reportáží o projektoch z ESF nájdete aj na našom youtube kanáli:

https://www.youtube.com/watch?v=0xQqkbt7Gy0&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=21 

Viac o domove sociálnych služieb Slatinka tu: https://www.dssslatinka.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

 

 

Kalendár udalostí
    HORE