Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Kľúč k úspechu sú vedomosti. Centrum sociálnych služieb DEMY Trenčín.

Tibor Gavenda ako riaditeľ Centra sociálnych služieb DEMY v Trenčíne, ktoré poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení formou denného, čiže ambulantného, týždenného, ale aj celoročného pobytu. V rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb,sa spolu s kolegami z Demy zúčastnil dvojdňového seminára, ktorého hlavným cieľom bola podpora poskytovateľov sociálnych služieb. Aké majú skúsenosti s prínosom tohto školenia a s Implementačnou agentúrou vám povie osobne vo videu.

 

Video nájdete tiež na našom youtube kanály spolu s inými reportážami z dobrej praxe:

https://www.youtube.com/watch?v=1EaKXyQ9Ixo&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=27

 

Ako sa vyjadruje riaditeľ DEMY v Trenčíne pán Tibor Gavenda, výmena skúseností pri prekonávaní rôznych prekážok, najmä v oblasti niektorých nejednoznačných situácii, ale aj v oblasti finančného, či personálneho zabezpečenia je pre mnohých prínosom do budúcna a veľkým pozitívom v ich ďalšom porozumení práci.... Preto aj jeden z našich projektov zachŕňa školenia a poradenstvo v oblasti sociálnej práce a služieb. V rámci projektu Kvalita sociálnych služieb sa pán Gavenda spolu s ostatnými pracovníkmi zapojili do tohto projektu, aby mohli svoje služby skvalitniť a tak poskytovať klientom ešte viac ako doteraz. Tiež bol ich zámer zlapšiť proces prevádzkovania a manažmentu takéhoto centra.

Centrum sociálnych služieb - DEMY Trenčín v súčasnosti poskytuje starostlivosť 50-tim deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím a poruchami správania, s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím vo veku do 25 rokov. Táto starostlivosť je vykonávaná ambulantnou (dennou) formou, formou týždenného pobytu.
V DEMY sú klientom poskytované odborné, obslužné a ďalšie činnosti ako napr.Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Základné sociálne poradenstvo, rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť, opatrovateľské služby a výchovno-vzdelávacia starostlivosť. Toto všetko  je náplňou služieb v DEMY.
Dňa 14.3.2018 začalo CSS - DEMY poskytovať nový druh sociálnej služby: špecializované zariadenie pre autistov. SLužba sa poskytuje klientom, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra a zároveň bola ukončená povinná školská dochádzka. Kapacita zariadenia je 30 klientov.

Viac o DEMY Trenčín sa dozviete na ich stránkach:

http://www.demytrencin.sk/

 

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Kalendár udalostí
    HORE