Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Nemôžem na webových stránkach nájsť príručku pre žiadateľa, ale iba pre príjemcu. Existuje takáto príručka? Ak áno, kde by som ju našla? Okrem iného by som potrebovala získať informácie akým spôsobom sa spracovávajú a predkladajú projektové žiadosti.


Odpoveď:

Všetky príručky sú uverejnené na našej adrese webového sídla - https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/, ako súčasť zverejnených vyzvaní na predloženie národného projektu, vždy vo verzia platnej v danom čase. Príručka pre žiadateľa je spoločná pre národné aj dopytovo orientované projekty, to znamená pre vyzvania aj výzvy. Vzhľadom na skutočnosť, že novšie vyzvania na predloženie národného projektu, ani výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty, zatiaľ vyhlásené neboli, nie je zverejnená ani príručka pre žiadateľa v aktuálnej verzii.

Aktuálne verzie príručky pre žiadateľa budú zverejnené vždy ako súčasť nových vyzvaní na predkladanie NP, resp. v čase vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ako súčasť kompletnej dokumentácie k danej výzve. Odporúčame Vám sledovať priebežne naše webové sídlo, kde sa uvedené dokumenty zverejňujú.

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE