Preskočiť na obsah
10.8.2020
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Kontakt na nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí

V prípade podozrenia z poškodzovania finančných záujmov EÚ v SR v zmysle právnych predpisov SR a EÚ, podnety týkajúce sa OP ĽZ zasielajte na e-mailovú adresu podvody.oplz@employment.gov.sk.

Viac informácií nájdete na http://www.olaf.vlada.gov.sk/

 

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vláda SR funkciou koordinačného úradu boja proti podvodom poverila Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len "OCKÚ OLAF"), ktorý je organizačným útvarom Sekcie kontroly Úradu vlády SR.

Úlohou OCKÚ OLAF je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zapojenými do systému tejto ochrany – siete AFCOS (sieťoví partneri).
 
Svoju činnosť OCKÚ OLAF  vykonáva v spolupráci s orgánmi a inštitúciami SR zodpovednými za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit výdavkov rozpočtu EÚ, a na druhej strane za výber, kontrolu a audit finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zdroj príjmov rozpočtu EÚ ako i s orgánmi a inštitúciami zodpovednými za konania o spätnom vymáhaní, ukladaní sankcií a postihovaní pôvodcov nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.

Partneri siete AFCOS spolupracujú aj v oblasti vzdelávania a školiacich aktivít, zameraných na boj proti podvodom.

Jednou z významných úloh OCKÚ OLAF  je prijímať, evidovať a monitorovať  všetky  zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj podozrenia z ich porušovania (t.j. nezrovnalosti a podozrenia z nezrovnalostí); následne nezrovnalosti analyzovať a nahlasovať Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) pri Európskej komisii.

Kontaktný mail pre nahlasovanie podozrení z nerzovnalostí: nezrovnalosti@vlada.gov.sk

 

Výročná správa za rok 2016

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2016

Dňa 20. júla 2017 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa informuje o opatreniach, ktoré boli prijaté Komisiou a členskými štátmi na boj proti podvodom, a o výsledkoch týchto opatrení a zároveň zdôrazňuje, že boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet Európskej únie sa môže stať účinnejším len prostredníctvom lepšej koordinácie a spolupráce na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en.

 

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017.

Vyrocna-sprava-AFCOS-2017

 

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018:

olaf_report_2018_en

VS-OLAF-2018-TS-OCKU-OLAF-final

 

Politika boja proti podvodom OP ĽZ

Riadiaci orgán pre OP ĽZ zaviedol postup na zverejňovanie situácií, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov. Všetky potrebné informácie sú uvedené v dokumente Politika boja proti podvodom OP ĽZ.

Kalendár udalostí
    HORE