Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Obraciame sa na vás s požiadavkou o bližšie informácie k spusteniu avízovaného projektu Rodina a práca.


Odpoveď:

Projekt „Rodina a práca II“ bol pretransformovaný na výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“. Jej vyhlásenie je v zmysle indikatívneho harmonogramu výziev plánované najskôr koncom roka 2016. Podmienky poskytnutia príspevku budú špecifikované priamo v predmetnej výzve, ktorá bude zverejnená na oficiálnej webstránke poskytovateľa www.ia.gov.sk a tiež na portáli www.itms2014.sk.

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE