Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Chcem sa spýtať či bude spustený aj projekt Zamestnanosť pre matky s deťmi v rámci projektu Ľudské zdroje v najbližšej dobe?


Odpoveď:

V súvislosti s Vašou požiadavku by sme Vás týmto chceli informovať, že Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) momentálne pripravuje výzvu na dopytovo orientované projekty s názvom Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života, ktorá bude zameraná práve na podporu matiek s deťmi a ich uplatnenie na trhu práce. Spustenie danej výzvy sa očakáva najskôr koncom roka 2016. Odporúčame Vám sledovať webové sídlo MPSVRR SR (https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/) a tiež webové sídlo Implementačnej agentúry MPSVR SR (https://www.ia.gov.sk/ )

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE