Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Dobry den,

chcem sa spytat kde by som našla pre konkretne NP informacie o tom pre koho je program urceny, ako funguje. 

Týka sa to najma projektov : Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regione. NP:Šanca na zamestnanie a NP: Cesta z kruhu nezamestnanosti. 


Odpoveď:

Bližšie informácie o možnostiach zapojenia sa, o fungovaní a o určení konkrétnych národných projektov je možné dohľadať na webovom sídle konkrétneho prijímateľa národného projektu, ktorý následne konkrétny projekt implementuje.

Prílohy, ktoré sú na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  (MPSVR SR ako riadiaceho orgánu) sú prílohami, ktoré sa viažu k vyzvaniu na predloženie národného projektu, priamo sa preto nezaoberajú postupmi, bližšou špecifikáciou a fungovaním projektu z pohľadu tretích subjektov uchádzajúcich sa o zapojenie do projektu. Predmetné prílohy sú verejne sprístupnené, avšak primárne sa týkajú individuálne určeného subjektu, a to potenciálneho prijímateľa národného projektu, ktorý má v budúcnosti národný projekt implementovať.

Na webovom sídle MPSVR SR je možné nájsť východiskové údaje k národnému projektu a údaje potrené pre účely schvaľovacieho procesu pre národný projekt, do ktorého sa môže zapojiť svojou žiadosťou iba ten subjekt, ktorý bol vopred určený ako potenciálny prijímateľ národného projektu, a ním je vo Vami osobitne zmienenom prípade Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Konkrétne informácie k implementácii národného projektu pre účely implementácie národného projektu určené tretím subjektom ďalej poskytuje vyššie uvedený prijímateľ národného projektu na webovom sídle www.upsvar.sk . Odporúčame zameriavať sa na oznámenia o možnostiach zapojenia, resp. predloženia žiadosti o príspevok.

 Na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny Vám bližšie informácie poskytnú na oddelení služieb pre občana.

 Zoznam národných projektov v implementácii aj so stručným popisom je možné vzhliadnuť aj na verejnom portáli https://public.itms2014.sk/projekty-v-realizacii#_i=&_s=1&_o=true

V rámci operačného programu Ľudské zdroje sa v zmysle zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v súčasnosti implementuje národný projekt „Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne“.

Konkrétne informácie nájdete aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  www.employment.gov.sk  /časť: rodina a sociálna pomoc – podpora rodín s deťmi – peňažná pomoc – príspevok na starostlivosť o dieťa/.

Procesné a administratívne úkony (napr. prijímanie žiadostí, vyplácanie príspevku a pod.) zabezpečuje prijímateľ národného projektu, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  ( www.upsvar.sk ) v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pokiaľ ide národný projekt „Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne“ v súčasnosti sa pripravuje vyzvanie pre národný projekt, ktoré bude následne zverejnené na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Predmetné vyzvanie je adresované identickému potenciálnemu prijímateľovi – Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré má národný projekt implementovať v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. 

V prípade národného projektu „ Šanca na zamestnanie“ - je možné získať informácie na: http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-sanca-na-zamestnanie.html?page_id=570861

V prípade národného projektu „ Cesta z kruhu nezamestnanosti „  je možné získať informácie na: http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-cesta-z-kruhu-nezamestnanosti.html?page_id=563739

Zároveň si dovoľujeme uviesť, že v prípade postupu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), Vám podľa § 14 a § 15 zákona o slobode informácií oznamujeme, že Vaša žiadosť nemá náležitosti žiadosti uvedené v § 14 odseku 2 zákona o slobode informácií, a preto je, v prípade, že mienite postupovať podľa zákona o slobode informácií, nutné, aby žiadateľ neúplnú žiadosť doplnil uvedením potrebných údajov (označenie osoby, ktorej je žiadosť určená, uvedenie meno, priezviska, adresy pobytu osoby žiadajúcej o informácie a navrhovaný spôsob poskytnutia informácií).  Ak žiadosť podaná v zmysle zákona o slobode informácií nebude doplnená a informáciu nemožno pre tento nedostatok poskytnúť, môže byť Vaša žiadosť odložená podľa § 14 odsek 3 zákona o slobode informácií. Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že v prípade, že mienite žiadať o informácie postupom podľa zákona o slobode informácií a Vami požadované informácie je možné získať u inej povinnej osoby, u iného orgánu štátnej správy, môže byť Vaša žiadosť riešená postúpením podľa § 15 zákona zákon o slobode informácií.

 

Veríme, že Vám nami poskytnuté informácie budú nápomocné.

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE