Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Som matkou dvoch detí vo veku 7 a 4.Momentálne pracujem na dohodu dve hodiny denne. Potrebovala by som vedieť, či nie je nejaká aktuálna výzva pre zamestnaváteľa, ktorý by ma mohol prijať do pracovného pomeru na plný úväzok. Ďakujem!


Odpoveď:

Momentálne je v štádiu prípravy výzva s názvom "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života", ktorá bude zameraná na podporu matiek s deťmi a ich uplatnenie na trhu práce. Spustenie danej výzvy sa očakáva najskôr koncom roka 2016. Odporúčame Vám sledovať webové sídlo Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/ ) a tiež webové sídlo Implementačnej agentúry MPSVR SR (https://www.ia.gov.sk/ ). 

Zároveň Vám odporúčame kontaktovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde Vám budú poskytnuté informácie ohľadom možnosti poberanie príspevkov pre zamestnávateľa v rámci národných projektov, ktorých prijímateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE