Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Prajem dobrý deň, obraciam sa na vás s otázkou týkajúcou sa aktuálnosti výziev  

  • Nové zručnosti a prispôsobenie sa zmenám trhu práce
  • Podpora rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti , prostredníctvom subjektov socialnej  ekonomiky

Sme obec, ktorá by sa chcela do daných výziev zapojiť, preto ma zaujíma termín ich vyhlásenia.


Odpoveď:

Výzva „Podpora rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky“ a výzva „Nové zručnosti a prispôsobenie sa zmenám na trhu práce (IKT) a cielené zručnosti podľa sektorového dopytu na trhu práce“ sú v súčasnosti v príprave. V zmysle Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 20016 by mali byť vyhlásené do konca roka 2016. Kvôli prípadným posunom termínov alebo zmenám je potrebné sledovať stránku www.ludskezdroje.gov.sk alebo stránku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk , časť operačný program Ľudské zdroje, kde sú zverejnené aktuálne výzvy a vyzvania.

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE