Preskočiť na obsah
4.3.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Kde sa dozviem viac o NP Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne? Zaujíma ma konkrétne pre koho je určený tento príspevok.


Odpoveď:

V rámci OP ĽZ je podporený Národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne  v zmysle zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s realizáciu aktivít v období od  2015 -2022.

Cieľom projektu je podpora zosúladenia rodinného a pracovného života, zlepšenie prístupu k cenovo dostupným službám starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, zlepšenie príjmovej situácie rodín a zvýšenie zamestnanosti najmä žien starajúcich sa o dieťa do troch rokov. Procesné a administratívne úkony (prijímanie žiadostí, vyplácanie príspevku a pod.)  sú zabezpečené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s príslušnými úradmi práce.

Príspevok na starostlivosť o dieťa  je určený  pre rodičov, aby im bol unožený ľahší návrat do zamestnania a udržanie si svojich pracovných schopností, zručností a lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.

Cieľová skupina  pre  uvedený NP sú zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami a  študenti denného štúdia s rodičovskými povinnosťami.

V prípade  národného projektu  „Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne“ je možné získať informácie na:http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/statne-socialne-davky.html?page_id=229

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE