Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Dobrý deň,

 na základe uverejných informácií na internetovej stránke IA MPSVAR SR, v sekcii Indikatívny harmonogram výziev si Vás dovoľujem požiadať o bližšie informácie o príprave a vyhlásení výzvy Podpora a zosúladenie rodinného a pracovného života.

 V indikatívnom harmonograme výziev uverejneného dňa 18. 10. 2016 je uvedený dátum vyhlásenia tejto výzvy na November 2016. Viete mi prosím poskytnúť informáciu kedy približne v mesiaci november by mohla byť spomínaná výzva vyhlásená a na akej internetovej stránke?

 Premýšľame o zapojení sa do tohoto Národného projektu, v roku 2015 sme sa zapojili aj do Národného projektu Rodina a práca.


Odpoveď:

Dobrý deň 

výzva "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života" ja zaradená v indikatívnom harmonograme výziev na rok 2016, ktorý bol schválený ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 17/10/2016; plánovaný termín jej vyhlásenia je november 2016 a v súčasnej dobe sa na predmetnej výzve intenzívne pracuje, pričom prebiehajú konzultácie v pracovnej skupine. 

V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014-2020 je možný posun termínu vyhlásenia výzvy oproti plánovanému termínu o 2 mesiace, v súčasnej dobe nie je možné odhadnúť presný termín jej vyhlásenia, odporúčame Vám naďalej sledovať oficiálnu webstránku poskytovateľa NFP, ktorým bude Implementačná agentúra MPSVR SR www.ia.gov.sk, resp. oficiálnu webstránku MPSVR SR www.employment.gov.sk, prípadne portál www.itms2014.sk.

Podmienky poskytnutia príspevku a možnosti zapojenia sa do výzvy budú špecifikované priamo v predmetnej výzve.

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE