Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Aké sú možnosti využitia zdrojov z OP ĽUDSKÉ ZDROJE pre samosprávu? Ktoré z opatrení na zvýšenie zamestnanosti by prostredníctvom tohto operačného programu mohla využiť samospráva? V jednoduchosti sa chcem spýtať, ktoré výzvy by mohli byť zaujímavé pre mesto, na čo budú zamerané a kedy by mali byť vyhlásené.


Odpoveď:

Intervencie OP ĽZ sú rozdelené na prioritné osi, ktorých implementáciu zabezpečujú:

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – oblasť vzdelávania, vrátane celoživotného vzdelávania (prioritná os 1),
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) – riešenie oblasti nezamestnanosti mladých ľudí (prioritná os 2), zamestnanosti (napr. zlepšenie zamestnateľnosti a zníženie nezamestnanosti s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby, zlepšenie prístupu na trh práce a podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinné života a zníženie rodovej segregácie na pracovnom trhu – prioritná os 3) a sociálnej inklúzie (napr. aktívne začlenenie s cieľom podporovať rovnaké príležitosti, aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti a prístup ku kvalitným službám, vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu – prioritná os 4) a
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – oblasť integrácie marginalizovaných rómskych komunít (prioritná os 5) a poskytnutie technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (prioritná os 6).

Prehľad všetkých aktuálnych indikatívnych harmonogramov výziev dopytovo-orientovaných projektov OP ĽZ na kalendárny rok 2016 (vrátane dátumu vyhlásenia) je zverejnený na webovom sídle MPSVR SR s prepojením na príslušné ministerstvá TU. Mesto Piešťany patrí do menej rozvinutého regiónu, a teda sa môže uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako žiadateľ, v prípade splnenia ďalších podmienok výzvy, vo veľkej časti výziev. Pre konkrétnu oblasť zníženia nezamestnanosti mladých ľudí (prioritná os 2) sú v príprave výzvy „Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“ a „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“ s termínom vyhlásenia apríl 2016 a máj 2016; tieto budú zamerané na vybranú cieľovú skupinu uchádzačov o zamestnanie do 25, resp. 29 rokov. Súčasne sa oblasťou zamestnanosti budú zaoberať výzvy (prioritná os 3) „Podpora rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky“ a „Nové zručnosti a prispôsobenie sa zmenám trhu práce“ s plánovaným vyhlásením v mesiacoch september 2016 a október 2016; cieľová skupina týchto výziev bude taktiež v súlade s OP ĽZ (znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, príp. uchádzači o zamestnanie; zamestnanci, SZČO, zamestnávatelia a poskytovatelia služieb zamestnanosti). V rámci plánovaných výziev uvedených v indikatívnom harmonograme k prioritnej osi 4 upriamujeme Vašu pozornosť aj na výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“, kde môžu byť žiadateľom taktiež obce a mestá (dátum vyhlásenia august 2016), a „Podpora výkonu opatrení SPODSK v prirodzenom rodinnom prostredí“ a „Podpora výkonu opatrení SPODSK v náhradnom rodinnom prostredí“ (dátum vyhlásenia výzvy 2016), ktoré sú viazané na súlad činnosti subjektov so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Indikatívny harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme. Výzvu je možné vyhlásiť aj pred dátumom vyhlásenia, ktorý je uvedený v indikatívnom harmonograme výziev, avšak musí byť splnená podmienka jej zverejnenia v indikatívnom harmonograme výziev minimálne dva mesiace.

V prípade, že Vás rámec niektorej z výziev oslovil/osloví a mesto Piešťany by malo záujem požiadať o nenávratný finančný príspevok, odporúčame Vám priebežne sledovať webové sídlo MPSVR SR (pre prioritné osi 2-3-4), príp. webové sídla príslušných ministerstiev (pre ostatné prioritné osi), alebo taktiež stránku https://www.itms2014.sk/ (Výzvy/Plánované výzvy alebo Vyhlásené výzvy/Operačné programy/Operačný program Ľudské zdroje), kde sú súhrnne zverejnené všetky plánované a vyhlásené výzvy pre Operačný program Ľudské zdroje.

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE