Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Chcem sa spýtať na národný projekt „Praxou k zamestnaniu“, konkrétne na finančný príspevok mentora. Zamestnávateľovi, ktorý splní podmienky tohto projektu, bude poskytnutý finančný príspevok aj na mentora. Mentora si zamestnávateľ volí z radov svojich zamestnancov a má na starosti mentorovaného zamestnanca. Príspevok je vo výške max 68,44 EUR/1 mentor. zamestnanca za 1 mesiac. Vypláca sa však až po skončení mentorovania. Moje otázky k tejto problematike:

 • Ako vypláca zamestnávateľ odmenu mentorovi, vypláca ju na mesačnej báze alebo až po skončení mentorovania?
 • Ak sa odmena vypláca mentorovi až po skončení mentorovania, má s ním zamestnávateľ uzavrieť na činnosť mentorovania DoPČ alebo DoVP na nepravidelný príjem? Alebo len dodatok k pracovnej zmluve?
 • Môže zamestnávateľ určiť za mentora aj osobu, ktorá u neho pracuje na základe DoVP / DoPČ, alebo musí ísť o osobu s pracovnou zmluvou?


Odpoveď:

 • Odmena mentorovi je vyplácaná až po skončení mentorovania.
 • Zamestnávateľ vypracúva dodatok k pracovnej zmluve. Dodatok k PZ obsahuje najmä:
  • Dohodnutú pracovnú úlohu – mentorovanie v rámci NP „Praxou k zamestnaniu“
  • Dodhodnutú mzdu, vyplatenú vo forme príspevku na konci mentorovania
  • Dobu, počas ktorej sa bude mentorovanie vykonávať
  • Meno a priezvisko mentorovaného zamestnanca/zamestnancov
  Zároveň mentor je povinný viesť „Evidenciu odpracovaných mesiacov mentora“.
 • V zmysle projektu zamestnávateľ určuje mentora z radov svojich zamestnancov. Musí ísť o zamestnanca, v zmysle §4 odsek 1 zákona o službách zamestnanosti, podľa ktorého je zamestnancom fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (napr. vojaci, požiarnici, ...), teda to nemôže byť osoba, ktorá u zamestnávateľa pracuje na dohodu.

Kalendár udalostí
  Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
  HORE