Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Agentúra integrovanej starostlivosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Agentúra integrovanej starostlivosti, kód vyzvania OPĽZ-NP-2021/8.1.I/RO-02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 23.12.2021.

 Cieľom projektu je overiť pilotný model rozvoja, koordinácie a poskytovania integrovaných služieb starostlivosti pre seniorov, prostredníctvom Agentúry integrovanej starostlivosti (ďalej len „Agentúra“) v regióne južného Gemera, v rámci sociálnej inovácie na Slovensku. Implementácia predmetného národného projektu vytvorí podmienky pre možnú replikáciu modelu podpory služieb starostlivosti pre seniorov v rámci nového programového obdobia 2021-2027. Oprávneným žiadateľom je Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, ktorého organizačnou jednotkou je Agentúra.

Realizácia národného projektu je plánovaná od 02/2021 na území Banskobystrického samosprávneho kraja, prostredníctvom hlavnej aktivity „Zabezpečenie integrovanej starostlivosti formou agentúrnej činnosti v regióne južného Gemera.“

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita 8.1 „Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.“

Špecifický cieľ 8.1.1 „Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.“

 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 1 172 446 eur. 

 Oprávneným územím realizácie projektu je územie Banskobystrického samosprávneho kraja.

 Oprávneným žiadateľom Združenie obcí Mikroregión pri Slanej.

 Oprávneným užívateľmi / cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ sú:

-          poskytovatelia sociálnych služieb

-          deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby

-          plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytuje základné a špecializované poradenstvo

-          zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

-          subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu

-          občan so zdravotným postihnutím.

Výsledkom predmetného národného projektu bude:

-          overenie inovatívneho modelu spolupráce menších samospráv vzdialených od veľkých mestských centier s cieľom rozvoja a koordinácie služieb starostlivosti o seniorov formou agentúrnej činnosti v rámci BBSK;

-          dostupnejšie a kvalitnejšie sociálne a zdravotné služby pre občanov, najmä seniorov a ich rodinných príslušníkov, rešpektujúce ich individuálne potreby.

 Dopady národného projektu:

Inovatívny spôsob poskytovania služieb starostlivosti o seniorov vo vybranom území južný Gemer prostredníctvom činnosti Agentúry, prispeje k riešeniu:  

a)  eliminácie administratívnej záťaže pre malé obce do 1000 obyvateľov ako subjektov vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu, vďaka možnosti lepšej koordinácie aktivít a

b)  udržania súčasných a vytvárania nových pracovných miest pre zamestnancov v sociálnych službách a odborných personálnych kapacít v regióne.

Výzva

Kalendár udalostí
    HORE