Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projetk Bezplatné dlhové poradenstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Bezplatné dlhové poradenstvo, kód vyzvania OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je 24.08.2021. Výzva je zverejnená tu.

 

 Cieľom projektu je prispieť k vybudovaniu lepšej spoločnosti a fungujúcemu úverovému prostrediu spájaním záujmov dlžníkov a veriteľov, zvyšovaním šancí dlžníkov na získanie pôžičky a šancí veriteľov na ich splatenie. Postupnou zmenou myslenia a správania dlžníkov je vytvoriť predpoklady na úplné splatenie ich dlhov, pripraviť  ich na nové životné príležitosti a na vyplatenie spravodlivých nárokov veriteľov. Integrovaná pomoc pre dlžníkov bude zabezpečená s vysokou odbornosťou a s ľudským rešpektom ku klientovi tak, aby bola poskytnutá nová šanca človeku bez ohľadu na jeho súčasné ťažkosti. Človek, ktorý sa ocitne v ťažkej finančnej kríze potrebuje nielen ekonomicko-finančné poradenstvo, ale takisto aj právne poradenstvo a často krát aj psychologické poradenstvo. Zriadenie 46 bezplatných dlhových poradní v pôsobnosti ústredia PVSVR na celom území SR bude primárne zabezpečovať úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva a intervencie v prípade, ak už nadmerné zadlženie vzniklo. Nadmerné zadlženie (stav kedy jednotlivec alebo domácnosť už ďalej nedokáže sám manažovať svoje dlhy a splácať ich, pričom často upadá do dlhovej špirály a následne aj do exekúcie či osobného bankrotu a dostáva sa svojimi postojmi do následnej sociálnej izolácie), vzniká najmä v dôsledku straty príjmu zo zamestnania, podnikania, ako následok rozvodu, separácie alebo ako následok choroby svojej či člena domácnosti, ktorá neumožňuje zotrvať v zamestnaní či podnikaní.

Realizácia národného projektu je plánovaná počas 39 mesiacov, prostredníctvom aktivity OP ĽZ „Vytvorenie siete bezplatných dlhových poradní najmä pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením s cieľom podporiť ich pri riadení dlhu a rozvoji finančnej gramotnosti a vstupe na otvorený trh práce“. Oprávneným územím je územie celého Slovenska.

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ  8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 13 476 731,00 eur. 

Oprávneným územím realizácie projektov je celé územie SR.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávneným účastníkmi sú:

•  osoby cieľovej skupiny - klienti BDP 

•  odborný personál BDP

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:

•   NEET do 30 rokov

• záujemca o zamestnanie

• uchádzač o zamestnanie

• znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

• občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa

• plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytuje základné a špecializované poradenstvo

• rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

• jednotlivec, pár a rodina, ktorým je poskytované odborné poradenstvo

• jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

• deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby.

Výsledkom predmetného národného projektu bude vytvorenie 46 funkčných bezplatných dlhových poradní     s odborným personálom, ktoré nielen pomôžu jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti.

Dopady národného projektu:

Realizácia NP prispeje k pomoci jednotlivcovi zbaviť sa dlhov a nadobudnúť úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby aktívne predchádzal opakovaniu nadmerného zadlženia v budúcnosti. Overenie inovatívneho opatrenia v oblasti aktívneho začleňovania bude podkladom pre tvorbu návrhu najmä pre oblasť sociálnej politiky. Predpokladá sa, že zriadené bezplatné dlhové poradne budú vykonávať svoju činnosť aj po ukončení NP.

Kalendár udalostí
    HORE