Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Sebaobhajovanie a obhajovanie práv ľudí s autizmom“ s Mgr. Vierou Hincovou.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zakotvuje povinnosť štátov podporovať osvetové aktivity a zvyšovanie povedomia o právach osôb so zdravotným znevýhodnením. Na seminári získate prehľad o fungovaní systému ochrany ľudských práv na Slovensku. Dôležitou  a u nás často zanedbávanou súčasťou dodržiavania ľudských práv je právo na seba obhajobu, právo na priestor hovoriť a byť prizývaný k rozhodovaniu vo všetkých oblastiach života. Toto právo sa rovnako týka ľudí s autizmom či kognitívnym znevýhodnením, a to už v detskom veku.

 

Sebaobhajovanie je založené na poznaní svojich osobných potrieb, na poznaní dôvodov možnej diskriminácie a tiež poznaní právnych predpisov chrániacich zraniteľné osoby. Na seminári sa zameriame na možnosti podpory sebaobhajovania pre ľudí na spektre autizmu vrátane detí a osôb s kognitívnym znevýhodnením a na možnosti priblíženia obsahu tejto cieľovej skupine vhodnou formou. V súčasnosti existuje veľká škála možností a nástrojov, ktorými je možné vytvoriť podmienky pre plnohodnotné zapájanie osôb s autizmom do komunikácie svojich potrieb. Lektorka sa podelí so skúsenosťami z ročného vzdelávania mladých sebaobhajcov na spektre autizmu.

 

Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

11.7. 2023 (prioritne určený pre východné Slovensko)

7.9. 2023 (prioritne určený pre stredné Slovensko)

12.9. 2023 (prioritne určený pre západné Slovensko)

 

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Prihlasovací link: https://forms.office.com/e/iKWRSbqA0Q

 

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

 

 

 

Kalendár udalostí
    HORE