Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie, kód vyzvania OP ĽZ NP 2021/RO 8.1.1/RO-06.

 

Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 24.9.2021.

 Cieľom projektu je podpora udržania pracovných miest a stabilizácia pracovnej sily ocenením zamestnancov nižšie špecifikovaných subjektov finančnou formou prostredníctvom mimoriadnej odmeny, konkrétne refundáciou mzdových nákladov zamestnávateľom spojených s poskytnutím mimoriadnych odmien zamestnancom sociálnych služieb a subjektov SPODaSK.

Realizácia národného projektu je plánovaná od 07/2021 – počas 12 mesiacov na území celého Slovenska  prostredníctvom hlavnej aktivity.  

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita 8.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 31 549 248 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávneným užívateľom  -  zamestnávateľ

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  -  zamestnanec

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je  12 mesiacov.

Kalendár udalostí
    HORE