Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ, kód vyzvania OP ĽZ NP 2021/RO 8.1.1/RO-03.

Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 24.8.2021. Výzva je zverejnená tu.

 

Cieľom projektu je podpora zmierniť dopady vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na zamestnanosť na území Slovenskej republiky zvyšovaním zamestnateľnosti znevýhodnených UoZ. Zvýšenie šance uplatniť sa na trhu práce sa podporí rozvojom zručností potrebných         pri hľadaní zamestnania, zhodnotením kompetencií, identifikovaním prekážok ovplyvňujúcich pozíciu a konkurencieschopnosť jednotlivých znevýhodnených UoZ na trhu práce a vytvorením individuálneho osobnostného profilu obsahujúceho aktivity a opatrenia potrebné pre integráciu na trh práce.

 

Realizácia národného projektu je plánovaná od 08/2021 počas 24 mesiacov na území celého Slovenska  prostredníctvom hlavnej aktivity „Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre znevýhodnených UoZ“.

 

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 3 982 579 EUR. 

 

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

 

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Oprávneným užívateľom sú:

·         znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

 

 Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:

·         znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je  24 mesiacov.

 

Kalendár udalostí
    HORE