Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Krok za krokom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Krok za krokom, kód výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03.

Cieľom výzvy je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne. Aktivitami výzvy sú identifikácia neaktívnych osôb, zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce, sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení v zmysle v zmysle §54 ods. 4 zákona č. 5/2004   Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu.

Projekty z uvedenej výzvy je možné realizovať na celom území Slovenskej republiky bez potreby spolufinancovania zo strany žiadateľov.

Výzva je pripravená v súlade s OP ĽZ:

 Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)  je 20 000 000 eur

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku je 20 000 eur.

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 500 000 eur.

 

Oprávnenými žiadateľmi môžu byť:

·       nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a nezisková organizácia zriadená osobitným zákonom,

·       nadácia,

·       občianske združenie,

·       záujmové združenie právnických osôb,

·       obec a mesto a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,

·       VÚC a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC,

·       registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

 

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:

-        neaktívne osoby.

Pre účely tejto výzvy zaraďujeme do cieľovej skupiny neaktívnych osôb len osoby v zmysle §54 ods. 3 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t. j., citujeme:

„b) fyzická osoba, ktorá nie je uchádzačom o zamestnanie, nie je zamestnancom, nevykonáva alebo neprevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť a sústavne sa nepripravuje na povolanie.“.

Zároveň, pre účely tejto výzvy, do cieľovej skupiny neaktívne osoby nezaraďujeme tie osoby, ktoré dosiahli vzdelanie vyššie ako stredné odborné vzdelanie v zmysle  § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektov je maximálne do 30.11.2023.

Výzva 

Kalendár udalostí
    HORE