Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK, kód vyzvania OP ĽZ NP 2021/RO 8.1.1/RO-08.

Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 01.10.2021.

Cieľom projektu je overiť pilotný model prístupu k práci s mládežou pre podporu zamestnanosti a vypracovať regionálnu štúdiu uplatniteľnosti modelu centier práce s mládežou ako nástroja práce s mládežou, starostlivosti o mládež a podpory zamestnanosti mladých a predchádzaniu ich upadnutiu do statusu NEET. Aktivity projektu sú prácou s mládežou, starostlivosť o mládež a rozpracúvanie koncepcie rozvoja práce s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a patria podľa toho istého zákona v zmysle § 5 do kompetencie vyšších územných celkov.

Realizácia národného projektu je plánovaná od 08/2021 do 12/2023 na území Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom hlavnej aktivity „Pilotné overenie modelu centier práce s mládežou na regionálnej úrovni“.

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 3 500 000 EUR. 

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Oprávneným žiadateľom je Rozvojová agentúra BBSK, n. o. zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:

  • NEET do 30 rokov
  • žiaci základných škôl a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP

 Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je maximálne 29 mesiacov.

Kalendár udalostí
    HORE