Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pomáhame ľuďom k dobrým vzťahom v rodine

Prostredníctvom Rodinných poradní našla pomoc už takmer tisícka klientov

Rodinné poradne, ktoré fungujú už vyše roka, sa stali bezplatnou oporou pre rodiny s rôznymi vzťahovými a výchovnými problémami. V piatich mestách na Slovensku - v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom spoločne poskytli už tisícky konzultácií. Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa na odborníkov obracajú, patria popri manželských a partnerských problémoch, tiež osobnostné a rodinné vzťahové problémy.

Rodinné poradne môže navštíviť každý, kto cíti, že potrebuje pomôcť a odborná pomoc mu je nedostupná, napríklad z finančných dôvodov. Vďaka skúsenostiam a vhodne nastavenej spolupráci dokážu odborníci porozumieť potrebám jednotlivých klientov, analyzovať problémy a navrhnúť  účinný postup. Rovnako dokáže Rodinná poradňa poskytovať poradenstvo na diaľku, najmä ak klienti majú zdravotné problémy, bývajú ďaleko od poradne alebo majú finančné ťažkosti. Projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny vznikol vďaka iniciatíve REACT EU, ktorá je reakciou Európskej únie na pandémiu COVID-19 a do praxe sa pretavila ako balík ďalších financií v operačnom programe Ľudské zdroje.

Ako Rodinné poradne fungujú

Odborníci pomáhajú stovkám ľudí riešiť rodinné, osobné či vzťahové problémy, a usmerňujú ich ako sa vyhnúť vážnym následkom a eskalácii týchto situácií. Poradcovia pomôžu aj v prevencii, pretože je  dôležité predchádzať nabaľovaniu problémov a začať ich riešiť už v zárodku.

Odbornú pomoc v Rodinných poradniach okrem psychológov poskytujú i sociálni pracovníci a ďalší profesionáli z radov právnikov a pedagógov. Dokážu pomôcť ľuďom aj s praktickými záležitosťami ako napríklad usmerniť vo veci podania návrhu na výživné, úpravou styku s maloletými či pomoci v bytových otázkach. Všetko za dodržania maximálnej anonymity a mlčanlivosti.

Záujem zo strany klientov je najmä o:

·       riešenie manželských a partnerských problémov,

·       osobnostné poradenstvo,

·       riešenie rodinných vzťahov (problémy v spolunažívaní rodiny, výchovné problémy).

Najvyššie zastúpenie, viac ako polovicu poskytnutých konzultácií, z hľadiska odbornosti má  psychologické poradenstvo. Klienti vyhľadávajú pomoc s cieľom sebapoznania a rozvoja osobnosti, ale aj pri riešení rôznych životných situácií. Vysoký je aj záujem o riešenie konfliktov v manželských  a partnerských vzťahoch, kde odborníci  identifikovali najmä problémy so vzájomnou nedôverou, komunikačné bariéry, neschopnosť počúvať sa navzájom, či závislosť na sociálnych sieťach a pocitmi odcudzenia sa vo vzťahu.

Na druhom mieste prevláda záujem o sociálne poradenstvo. Ide o problémy v manželstve, partnerstve, ekonomické problémy rodiny, páru, jednotlivca a podobne. Klienti vyhľadávajú odborníkov za účelom zorientovania sa v možnostiach pomoci, či získania  prístupu k rôznym zdrojom pomoci, ako sú kompenzácie pre osoby so zdravotným postihnutím, štátne sociálne dávky, príspevky a podobne.

Tretiu oblasť pomoci tvorí poradenstvo v právnych otázkach, ktoré súvisia s rozvodom. Pracovníci Rodinných poradní sú nápomocní aj v prípadoch, kedy je potrebné podať pomocnú ruku v pracovno-právnych vzťahoch, či zorientovať sa  v úradných dokumentoch.

Príklady z praxe

Do Rodinných poradní privedú klientov náročné životné situácie, stresujúce udalosti, ťažkosti s rozhodovaním, problémy v komunikácii, čo ovplyvňuje ich život na rôznych úrovniach. Odborné psychologické poradenstvo je preto podľa psychologičky Zuzany Drgoňovej zamerané na: „Vytvorenie bezpečného priestoru na ventiláciu emócií, sprevádzanie, oporu a hľadanie zdrojov pre zvládanie náročných životných situácií a na postupné budovanie zdravého konceptu samého seba.“

Na Rodinnú poradňu sa obrátil aj pán Martin, ktorého po 30 rokoch opustila manželka. Prežíval pocity zúfalstva, hnevu, strachu aj viny. Vďaka poskytnutému poradenstvu svojim emóciám lepšie rozumel, cítil sa posilnený a viac kompetentný zvládať ďalšie fázy rozchodu.

Pozitívnu skúsenosť s dobrým koncom má aj manželský pár v strednom veku, Zuzana a Dávid. Dôsledkom straty zamestnania v čase pandémie sa Dávid uzatvoril do seba a prestal riešiť s manželkou rodinné problémy súvisiace s výchovou detí a chodom domácnosti. Manželka Zuzana kvôli pretrvávajúcim nezhodám začala uvažovať o rozvode. V Rodinnej poradni im pomohli so spracovávaním emócií, priviedli ich k väčšej otvorenosti a spoločným riešeniam konfliktov.

Realizáciu národného projektu Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny zabezpečuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti sa realizujú kroky k rozšíreniu Rodinných poradní do všetkých regiónov Slovenska, tak aby boli tieto služby dostupné naozaj každému. Viac informácií nájdete aj na www.rodinnaporadna.sk 

Rodinné poradne spolupracujú s Bezplatnými dlhovými poradňami. Tie špecificky pomáhajú všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Na Slovensku je už fungujúca sieť 46 bezplatných poradní v každom meste s pôsobnosťou úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac na www.pomahamedlznikom.sk    

 

www.ludskezdroje.gov.sk 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.“

Kalendár udalostí
    HORE