Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pomáhame ľuďom v krízových situáciách

REACT EU - záchranný balík peňazí

Všetci máme v čerstvej pamäti celosvetovú pandémiu koronavírusu Covid 19. Obdobie zavretých obchodov, obmedzeného pohybu a nosenia respirátorov je už len spomienkou. Avšak na ekonomike a trhu práce našej krajiny zanechala pandémia dodnes hmatateľné stopy. Európska únia aktívne zareagovala na krízovú situáciu a rozhodla o finančnej pomoci členským štátom. Tak vznikla iniciatíva REACT-EU.

Čo je REACT EU?

REACT-EU - Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe znamená  v preklade „Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe“. Predstavuje  dodatočný finančný nástroj, ktorým EK flexibilne reagovala na  vznikajúce potreby v najviac postihnutých  sektoroch hospodárstva. V podmienkach SR zahŕňa investície zamerané na podporu zachovania pracovných miest, rozvoj zručností, dostupnosti vzdelávania pre najviac zraniteľné skupiny, systémy zdravotnej starostlivosti, na pomoc malým a stredným podnikom, podporu cestovného ruchu, či kultúry. Vďaka dodatočným finančným zdrojom vznikli v existujúcich operačných programoch samostatné kapitoly a v rámci nich bolo možné pripraviť a realizovať nové projekty. V Operačnom programe Ľudské zdroje bola vytvorená samostatná  prioritná os REACT-EÚ  zameraná na podporu trhu práce, zvyšovania zručností, vzdelávania, sociálnych a zdravotných služieb, boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Projekty financované z REACT-EU sú viazané na súčasné programové obdobie a ich realizácia je preto limitovaná do konca roka 2023.

Príklady projektov financovaných z REACT EU

Prvá pomoc II

NP Prvá pomoc II je pokračovaním národného projektu Prvá pomoc I určeného pre zamestnávateľov, zamestnancov a živnostníkov. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR už v apríli 2020 ako prvé spustilo najväčšiu finančnú pomoc v histórii Slovenska v snahe ochrániť existujúce pracovné miesta v ťažkých časoch pandémie. Prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bola zabezpečená podpora na udržanie ohrozených pracovných miest ako aj živnostenského podnikania. Vďaka dodatočným zdrojom z REACT-EU bolo možné pokračovať v tomto projekte a prostredníctvom finančných príspevkov udržať zamestnanosť, resp. obmedziť zvyšovanie nezamestnanosti a podporiť činnosť SZČO. Táto schéma pomoci sa pretavila aj do trvalého nástroja ochrany pracovných miest a má zakotvenie v zákone o podpore v čase skrátenej práce (zákon č. 215/2021 Z. z.).

Chyť sa svojej šance

Finančná podpora v rámci tohto projektu  bola určená pre mladých ľudí do 26 rokov, nezamestnaných nad 50 rokov, zdravotne znevýhodnených, rodičov samoživiteľov, cudzincov, dlhodobo nezamestnaných, ale aj iným znevýhodneným skupinám. Kľúčovou aktivitou projektu bolo poskytovanie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest, na podporu mentorovaného zapracovania, získania praxe pre mladých absolventov a rovnako na podporu založenia vlastného podnikania. Mentorované zapracovanie bolo podporované pre mladých ľudí v situácií NEET až do 30 rokov veku.  Vďaka týmto príspevkom mnohí zamestnávatelia získali kvalitných zamestnancov do svojich tímov a boli odbremenení od finančnej záťaže, ktorú si prijímanie a adaptácia nového zamestnanca vyžaduje. Začínajúci podnikatelia si vďaka projektu mali možnosť splniť svoj sen o vlastnom obchode, prevádzke a pod.. Bez finančného príspevku z REACT-EU by sa im to nemuselo nikdy podariť.

Bezplatné dlhové poradne

 Mnohé rodiny sužujú finančné problémy, dlhy, nevýhodné pôžičky, zle nastavené rodinné rozpočty. S finančnými problémami súvisia aj rodinné nezhody, úpadok životnej úrovne až na úroveň chudoby a v neposlednom rade psychické problémy. V rámci pilotného projektu, ktorý bol zameraný na vytvorenie dostupnosti poskytovania bezplatných poradenských činností pre osoby ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, vznikla sieť 46 bezplatných dlhových poradní po celom Slovensku. Odborné poradenské činnosti zároveň podporujú sociálnu integráciu, čím prispievajú k fungujúcemu úverovému prostrediu, spájaniu záujmov dlžníkov a veriteľov, zvyšovaniu šancí dlžníkov na získanie pôžičky a šancí veriteľov na ich splatenie. Cielené individuálne odborné poradenstvo s proklientským prístupom napomáha jednotlivcom zbaviť sa dlhov, k vstupu osôb na otvorený trh práce, k zmene ich celkových postojov a správania, k lepšej úrovne individuálnej finančnej gramotnosti klientov a ich rozpočtovej zodpovednosti tak, aby sa opakovanému nadmernému zadlženiu aktívne predchádzalo. Bezplatné dlhové poradne od svojho vzniku na konci roka 2021 do mája 2023 kontaktovalo a navštívilo celkom 10 599 klientov – jednotlivcov aj rodín, z ktorých takmer 9 000 vstúpilo do poradenského procesu a 2 682 poradenských prípadov bolo za toto obdobie aj vyriešených (30%). Pomoc dlžníkom sa poskytuje bezplatne na vysokej odbornej úrovni, vďaka čomu sa klienti odbremenia od nemalých finančných výdavkov a starostí. V bezplatných dlhových poradniach je poskytované nielen finančné poradenstvo, ale aj pomoc psychológov či  právnikov. Viac informácií získate na www.pomahamedlznikom.sk

Rodinné poradne

Rodinné poradne sú zamerané na psychologické a vzťahové poradenstvo v oblasti prevencie duševných chorôb, posilnenia vzťahov v rodine a medzigeneračnej komunikácie utvorením podmienok pre poskytovanie odborného, najmä psychologického poradenstva pre jednotlivcov, páry a rodiny pri riešení problémov v rodine, manželstve a medziľudských vzťahoch. Rodinné poradne sa stali bezplatnou oporou pre ľudí s rôznymi vzťahovými a výchovnými problémami. Bezplatné rodinné poradne v súčasnosti poskytujú služby v piatich mestách na Slovensku - v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom. Spoločne poskytli už 3 026 konzultácií. Poradensko-psychologické služby pomohli celkom 977 individuálnym klientom. Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa na odborníkov obracajú, patria popri manželských a partnerských problémoch, tiež osobnostné a rodinné vzťahové problémy. Viac informácií na nájdete na www.rodinnaporadna.gov.sk.  

Rozvoj zručností na trhu práce

Do tejto výzvy na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa mohli zapojiť zamestnávatelia so svojou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. Cieľom výzvy a do nej zapojených projektov bolo podporiť zamestnávateľov a pomôcť im zvládnuť dôsledky krízy , a to formou rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku. Výzva reagovala na potrebu zlepšenia zručností zamestnancov, ktoré sú žiadané na pracoviskách zamestnávateľov. Zacielená bola priamo na ľudí, ktorí potrebujú nové alebo rozšírené zručnosti pre výkon pracovných činností u zamestnávateľa. Výzva tak poskytla potrebné finančné prostriedky na oblasť vzdelávania zamestnancov práve v čase, keď bolo pre zamestnávateľov ťažké nájsť na tieto aktivity prostriedky z vlastných zdrojov, najmä v súvislosti s obnovou po kríze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Cieľom realizácie tohto projektu bolo aj zvýšiť odolnosť dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti.

Krok za krokom 

Pomoc v rámci projektu Krok za krokom je zameraná na tzv. neaktívnych ľudí. Ide o tých, ktorí nie sú evidovaní na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, zároveň neštudujú, nepracujú, v niektorých prípadoch ani nie sú motivovaní hľadať si prácu. Veľakrát sú v ťažkej finančnej alebo osobnej situácií. Keďže o nich nie sú vedené evidencie ani štatistiky, je zložitejšie nastaviť s nimi komunikáciu a nasmerovať k nim pomoc. Cieľom projektu Krok za krokom je individuálne, na mieru šité poradenstvo. Poradca na osobnom stretnutí s klientom identifikuje bariéry brániace tomu, aby si klient našiel zamestnanie. Následne pre klienta vypracuje plán, podľa ktorého sa klient dokáže zamestnať. V tomto kroku úloha poradcu nekončí. Komunikuje so zamestnávateľom, podporuje klienta v udržaní si zamestnania, podporuje jeho kariérny rast. Pracovníci v teréne pomáhajú nielen s hľadaním zamestnania, ale aj s vybavovaním dokladov či poistenia.

Podpora opatrovateľskej služby

Cieľom výzvy na dopytovo orientované projekty Podpora opatrovateľskej služby II bolo zabezpečiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre ľudí odkázaných na pomoc iných v ich domácom prostredí (namiesto v pobytových zariadeniach).  Do výzvy sa zapojili verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Vďaka poskytnutým príspevkom mohli poskytovatelia sociálnych služieb udržať a zamestnať nových opatrovateľov, ktorí pomáhali a dodnes pomáhajú klientom v ich domácom prostredí. Vďaka tomuto prístupu sa zvýšila kvalita života klientov, ktorí nemuseli byť umiestnení v pobytových zariadeniach. Opatrovatelia pomáhajú klientom a klientkam aj pri domácich prácach, nákupoch, návštevách zdravotníckych zariadení či pri vybavovaní rôznych úradných záležitostí. Prostredníctvom projektu našli svoje uplatnenie aj nezamestnané osoby, ktoré boli prijaté do zamestnania ako opatrovatelia/opatrovateľky.  

www.ludskezdroje.gov.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.“

Kalendár udalostí
    HORE