Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pomáhame ľuďom v ťažkej životnej situácií

Projekt Krok za krokom

Nie každý sa dokáže zamestnať a nájsť si svoje uplatnenie na trhu práce. V neľahkej situácií sa ľudia môžu ocitnúť z rôznych dôvodov. Nemajú dostatočnú úroveň vzdelania, trpia zdravotným postihnutím, drogovou závislosťou alebo sa dostanú do dlhovej pasce, či stratia svoj domov. Mnohí z nich by sa radi zamestnali, ich minulosť však ostáva prekážkou. Na Slovensku pracuje viacero organizácii, ktoré im pomáhajú dostať sa zo  začarovaného kruhu. A práve pre tieto organizácie je určený projekt Krok za krokom.

Počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19 sa ľudia v ťažkej životnej situácii stali ešte zraniteľnejšími. Európska únia podčiarkla svoju úlohu a pri riešení dopadov krízy priniesla nástroje pomoci aj pre ľudí žijúcich na hrane / na okraji spoločnosti. Vďaka iniciatíve REACT EU, ktorá je reakciou Európskej únie na pandémiu COVID-19, boli do operačného programu Ľudské zdroje dodané ďalšie financie na nápravu dôsledkov krízy. Projekt Krok za krokom je jedným z mnohých projektov, ktorý vznikol práve vďaka týmto dodatočným zdrojom.

Pomoc v rámci projektu Krok za krokom je zameraná na tzv. neaktívnych ľudí. Ide o tých, ktorí nie sú evidovaní na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zároveň ani neštudujú, nepracujú, v niektorých prípadoch nie sú motivovaní hľadať si prácu. Veľakrát sú v ťažkej finančnej alebo osobnej situácií. Keďže o nich nie sú vedené evidencie ani štatistiky, je zložitejšie nastaviť s nimi komunikáciu a nasmerovať k nim pomoc. Cieľom projektu Krok za krokom je individuálne, na mieru šité poradenstvo. Poradca na osobnom stretnutí s klientom identifikuje bariéry, ktoré bránia zamestnaniu sa klienta . Následne vypracuje plán, podľa ktorého sa klient dokáže zamestnať. V tomto kroku úloha poradcu nekončí. Pracuje v teréne, komunikuje so zamestnávateľom, podporuje klienta v udržaní si zamestnania, podporuje jeho kariérny rast.

Poradcovia v teréne pomôžu

·       vyhľadať neaktívnych ľudí

·       motivovať ich nájsť si prácu

·       pomôžu klientom zorientovať sa na trhu práce

·       vybaviť doklady

·       vybaviť poistenie

·       nájsť a udržať si prácu

„My sme tu pre klienta. Doslova čakáme kým klient príde a povie, že chce zmenu. Musí to vychádzať od neho samotného. To je dôležité.“ hovorí Sabína Brédová, riaditeľka občianskeho združenia Prima, ktoré vďaka projektu Krok za krokom pomáha ľuďom v teréne.

Do kontaktného centra denne prichádzajú desiatky ľudí.  Určitá skupina klientov si vyžaduje špeciálny prístup a postupy. Nie je ničím výnimočným, že je potrebné začať úplne od začiatku, doslova krok za krokom. Nie je to jednoduché, úspechy však tieto organizácie majú.

"Treba si uvedomiť, že nemôžeme od klientov chcieť zmenu hneď z večera do rána. Často začíname s pracovnými pozíciami, ktoré sú nenáročné, s menej ako 8 hodinovou pracovnou dobou. Často je to upratovanie priestorov, kancelárii, pomocné práce v kuchyni, v reštaurácií a pod. ", hovorí ďalej Sabína Brédová.

Veľa krát je to o motivácií, vedieť presvedčiť klienta, že to má zmysel. Že minulosť nemusí byť večným stigmatom na čele. Že budúcnosť na trhu práce má jasné kontúry a pomoc organizácie takého typu je dlhodobá . Snaha pracovníkov centier a celého tohto projektu je preťať cyklus chudoby a pomôcť ľuďom nájsť si prácu a zmeniť svoj život.

www.ludskezdroje.gov.sk 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.“

Kalendár udalostí
    HORE