Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pomáhame ľuďom zamestnať sa

Projekt Chyť sa svojej šance

Ľahko sa môže stať, že človek sa ocitne bez práce. ČI už je to mladý absolvent, ktorý po skončení školy nemá dostatok praktických skúseností a nespĺňa požiadavky zamestnávateľov. Alebo človek nad 50 rokov, ktorého po rokoch prepustil zamestnávateľ. Sú medzi nami aj takí,  ktorí si chcú splniť sen o vlastnom podnikaní. Nemajú však dostatok informácií ako postupovať a ani dostatok financií  na štart.

Vďaka iniciatíve REACT EU, ktorá je reakciou Európskej únie na pandémiu COVID-19, boli do operačného programu Ľudské zdroje dodané ďalšie financie na nápravu dôsledkov krízy. Mohol tak vzniknúť projekt Chyť sa svojej šance, ktorý podporoval zamestnávanie znevýhodnených skupín. Projekt bol určený pre mladých nezamestnaných do 26 rokov, ľudí nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaných, osamelých rodičov s dieťaťom, občanov so zdravotným postihnutím a ďalších, ktorí majú ťažkosti nájsť si, či udržať zamestnanie . Projekt sa realizoval v nasledovných troch úrovniach.

Pomoc pre mladých

Špecifickou skupinou sú mladí absolventi, ktorí nemajú prax, ale chcú si nájsť prácu. Po skončení školy sa absolventi evidujú na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Na Úrady sa však môžu obrátiť aj zamestnávatelia, ktorí hľadajú nové pracovné sily. V rámci svojich kompetencií poskytovali úrady aj poradenstvo pri výbere uchádzačov na konkrétnu pracovnú pozíciu. Zamestnávateľ sa tak dostal k oveľa väčšej a kvalitnejšej databáze mladých absolventov. Ak sa ponuka stretla s dopytom, nastal ideálny stav. V mnohých prípadoch sa táto spolupráca osvedčila aj pri tomto projekte – absolvent získal platenú prácu, zamestnávateľ získal mladú posilu do tímu a tiež finančný príspevok na jeho mzdové náklady. Okrem finančnej podpory pre absolventa (maximálne 80 percent celkovej ceny práce) bol poskytnutý aj ďalší príspevok na jeho mentorovanie (maximálne 25 percent celkovej ceny práce). Znamená to, že zamestnávateľ vybral spomedzi svojich skúsených zamestnancov mentora, ktorý počas štyroch mesiacov naučil nového člena pracovného tímu všetko potrebné, čo sa týka systému práce a pravidiel v organizácii, odovzdal mu svoje znalosti a skúsenosti. Po ukončení mentorovaného zapracovania nasledovalo dvojmesačné obdobie praxe, mentorovaní noví zamestnanci si prehlbovali dovtedy získané praktické zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postupy potrebné pre výkon konkrétneho povolania. A tak zamestnávateľ mohol zaučeného absolventa zamestnať na plný pracovný úväzok. Vďaka tomuto projektu tisícky mladých ľudí našlo svoje uplatnenie. Mnohí zamestnávatelia získali kvalitných zamestnancov do svojich tímov a boli odbremenení od finančnej záťaže spojenej s prijímaním nového zamestnanca.

Pomoc pre znevýhodnených

Veľkú skupinu tzv. znevýhodnených osôb tvoria nezamestnaní do 26 rokov, nezamestnaní nad 50 rokov, zdravotne postihnutí, rodičia samoživitelia, cudzinci z tretích krajín, dlhodobo nezamestnaní t.j. evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR viac ako jeden rok a osoby s nedostatočným stredoškolským odborným vzdelaním. Práve týmto skupinám  podal projekt pomocnú ruku. Ak zamestnávateľ vytvoril pracovné miesto a zamestnal znevýhodnenú osobu, získal finančný príspevok v prípade uzatvorenia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Príspevok z projektu bol poskytnutý šesť mesiacov, a to vo výške 80 percent celkovej ceny práce. Ďalšie tri mesiace mal  zamestnávateľ povinnosť  udržať toto pracovné miesto. Finančné príspevky pomohli naštartovať kariéru tým, ktorí by za iných okolností získali možno len málo platené pozície alebo by ostali úplne bez práce. A zamestnávateľom sa vďaka projektu otvorili ďalšie možnosti pre získanie pracovnej sily a tiež na pár mesiacov ušetrili vo svojich rozpočtoch na mzdových nákladoch. Tento model financovania bol teda výhodný najmä pri vzniku nových pracovných pomerov, kedy sa zamestnávateľ so zamestnancom navzájom spoznávajú.

Pomoc pre začínajúcich podnikateľov

Tretia úroveň projektu sa zamerala na poskytovanie finančných príspevkov na podporu založenia vlastného podnikania v rôznych odvetviach. Začínajúci podnikateľ dostal po predložení podnikateľského zámeru a podrobných kalkulácií predpokladaných nákladov finančný príspevok vo výške päťtisíc eur. Pridelené financie mohol žiadateľ použiť napríklad na vybavenie predajne, nákup tovaru, prístrojov, výpočtovej techniky a podobne. Svoje podnikanie musel udržať nepretržite dva roky. Mnohí podnikatelia si takto splnili svoj sen o vlastnom obchode, prevádzke a pod.. Bez finančného príspevku z Operačného programu ľudské zdroje by sa im to nemuselo nikdy podariť.

Viac príkladov z praxe a konkrétne príbehy sa nachádzajú na stránke www.ludskezdroje.gov.sk 

 

www.ludskezdroje.gov.sk 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.“

Kalendár udalostí
    HORE