Preskočiť na obsah
4.12.2023
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pomáhame ľuďom zlepšiť kvalitu života

Podpora opatrovateľskej služby

Demografický vývoj obyvateľstva na Slovensku v posledných rokoch poukazuje na trend starnutia populácie. Dôvodom je pokles počtu narodených detí a predlžovanie ľudského života. Predpokladá sa, že proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať. Ľudia v produktívnom veku sú vyťažení a migrujú za prácou. Postupne sa strácajú tradície opatrovania rodičov ich deťmi. Staršie obyvateľstvo je tak odkázané na pomoc iných.

Pandémia COVID-19 vyvolala ešte naliehavejšiu potrebu starostlivosti o zraniteľných ľudí. Seniori a zdravotne znevýhodnení občania sú neustále vystavení riziku chorôb a potrebujú osobnú zdravotnú starostlivosť v ich domácom prostredí. Riešením je naďalej udržiavať domácu opatrovateľskú službu na poskytovanie dlhodobej starostlivosti, skvalitňovať ju a celkovo zlepšiť kvalitu života občanom odkázaným na pomoc inej osoby.

Projekt Podpora opatrovateľskej služby bol určený na vytvorenie podmienok pre poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom zabezpečiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc iných v rodinnom prostredí. Vznikol vďaka iniciatíve REACT EU, ktorá je reakciou Európskej únie na pandémiu COVID-19 a do praxe sa pretavila ako balík ďalších financií v operačnom programe Ľudské zdroje. Zámerom projektu bolo zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby pre čo najväčší počet občanov / ľudí  a predchádzať ich umiestňovaniu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

Vďaka projektu mohli obce, mestá, občianske združenia  či neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby požiadať o nenávratný finančný príspevok. Financie z eurofondov im tak pomohli pokryť náklady na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby a mzdy pre kvalifikované opatrovateľky a opatrovateľov.

 Ako opatrovateľ pomáha

Zdravý človek vníma bežné, rutinné a často mechanicky vykonávané každodenné činnosti ako samozrejmosť. Robí ich automaticky bez toho, aby nad tým premýšľal. Mnohí z nás si nevedia predstaviť, s čím všetkým potrebujú starší a znevýhodnení ľudia pomôcť. Napríklad uchopenie lyžičky alebo zapínanie gombíkov môžu byť pre niekoho náročné úlohy. Práca opatrovateľa je vo väčšine prípadov život zachraňujúca a v podstate nahrádza ruky, nohy a viaceré zmysly opatrovaného klienta.

Opatrovateľská služba zahŕňa pomoc pri nasledovných činnostiach:

· sebaobsluha: hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, základné biologické potreby, obliekanie, vyzliekanie, sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby, nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí, meranie telesnej teploty, pulzu, krvného tlaku, kontrola glykémie a mnohé ďalšie pomocné činnosti;

· starostlivosť o domácnosť: nákup potravín, príprava a zohrievanie jedla, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň, vynášanie drobného odpadu, pomoc s vykurovacím telesom a ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti;

· základné sociálne aktivity: sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavenie úradných záležitostí, predčítanie pre slabozrakých alebo nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí a pri nakupovaní,  sprostredkovanie komunikácie pre nepočujúcich.

Projekt sa stará aj o opatrovateľov

Predpokladom vykonávania činnosti opatrovateľa je splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle zákona o sociálnych službách. Aj opatrovatelia potrebujú pri svojej náročnej práci starostlivosť. Pravidelne sa zúčastňujú lekárskych prehliadok za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon tejto práce. Pre lepšie zvládanie pracovnej záťaže, za účelom videnia iných možností, videnia iného uhlu pohľadu, zvládania stresu, iných hodnôt a riešení krízových situácií im poskytovatelia opatrovateľských služieb pravidelne zabezpečujú supervíziu. Koordinátori priebežne zlaďujú a organizujú ich činnosti s ohľadom na aktuálne požiadavky a potreby.

Okrem pravidelných školení civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany osobných údajov majú opatrovateľky a opatrovatelia vytvorené podmienky pre svoj ďalší odborný rozvoj. Napríklad realizovaním kurzov prvej pomoci, hygienického minima, komunikačných kurzov či kurzov zvládania stresu a podobne.

Benefity pre všetkých

Pomoc, ktorú vďaka projektu dostávajú seniori a zdravotne znevýhodnení, je značná. Seniorom sú pri využívaní opatrovateľskej služby, ktorá je častokrát kombinovaná aj s rodinnou pomocou, vytvárané podmienky na plnohodnotné prežívanie dôstojnej staroby v domácom prostredí bez nutnosti využívať pobytové formy sociálnych služieb.

Pre rodinu znamená opatrovateľská služba odľahčenie v rámci starostlivosti o seniora alebo zdravotne znevýhodneného člena a súčasne ponúka možnosť zosúladenia rodinného a pracovného života členov rodiny.

Opatrovateľky a opatrovatelia vďaka tomuto projektu získali prácu v rodnej obci alebo v okolí a nemusia cestovať za prácou do vzdialených miest, či do zahraničia. Ostávajú so svojimi rodinami vo svojich domovoch.

Poskytovateľom opatrovateľských služieb, ktorými sú častokrát obce a mestá, sa rozšírili možnosti v starostlivosti o svojich občanov a občania získali istotu, že sa o nich má kto postarať.

 

www.ludskezdroje.gov.sk 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19.“

Kalendár udalostí
    HORE