Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

REACT EU: reakcia EU po pandémii Covid-19

REACT EU - Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe a z anglického prekladu znamená Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe. Predstavuje rozšírenie reakcie na krízu a ďalší balík peňazí, ktorý má pomôcť napraviť dôsledky krízy a obnoviť najdôležitejšie odvetvia. Zahŕňa investície zamerané na podporu zachovania pracovných miest, na systémy zdravotnej starostlivosti, na pomoc malým a stredným podnikom, podporu cestovného ruchu, či kultúry, a taktiež poskytuje investície pre environmentálnu a digitálnu oblasť.

Vďaka dodatočným financiám z Európskej únie vznikli v existujúcich eurofondových programoch samostatné kapitoly a v rámci nich bolo možné pripraviť nové projekty. V operačnom programe Ľudské zdroje, ktorý je v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, bola vytvorená samostatná kapitola, tzv. prioritná os REACT EU. Nové projekty na udržanie zamestnanosti a podporu nových pracovných miest, ako aj projekty na pomoc v sociálnej oblasti, najmä tým najzraniteľnejším tak mohli získať finančnú podporu.

Projekty financované z REACT EU sú viazané na súčasné programové obdobie a ich realizácia je limitovaná do konca roka 2023. Všetci žiadatelia, ktorí splnili podmienky pridelenia finančných prostriedkov v rámci jednotlivých projektov, už svoje zámery realizujú.

Príklady projektov financovaných z REACT EU:

  • "Prvá pomoc II“ - kód 312081BQN9 
  • „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ - kód 312081BMF3 
  • „Podpora opatrovateľskej služby v obci Soľ II“ - kód 312081BIP6 
  • "Podpora opatrovateľskej služby poskytovanej Domovom sv. Dominika II" - kód 312081BHC8 
  • „Podpora opatrovateľskej služby v mestskej časti Bratislava – Dúbravka" - kód 312081BHS3 

Všetky projekty financované z REACT EU v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sú na tejto stránke: Projekty REACT EU v rámci OPĽZ

Kalendár udalostí
    HORE