Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Rodinné poradne

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny, kód vyzvania OPĽZ NP 2021/8.1.1/RO-07. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 30.9.2021.

 Cieľom projektu je utvorenie podmienok na rozvoj psychologického a iného odborného poradenstva ľuďom (jednotlivec, pár, rodina) pri riešení problémov v rodine, manželstve a v medziľudských vzťahoch, vrátane vytvorenia kvantitatívnych a kvalitatívnych štandardov rodinného poradenského systému a ich pilotného overenia v praxi, t. j. navrhnutie a pilotná implementácia zmien komplexného a systémového charakteru v uvedenej oblasti.

 Realizácia národného projektu je plánovaná od 09/2021 počas 28 mesiacov na území celého Slovenska  prostredníctvom hlavnej aktivity „Rodinná poradňa - poradensko- psychologické služby pre rodiny, páry, jednotlivcov“.

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 3 219 410  eur

 Oprávneným územím realizácie projektov je SR.

 Oprávneným žiadateľom je Inštitút pre výskum práce a rodiny.

 Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:

·     zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,

·     jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

·     jednotlivec, pár a rodina, ktorým je poskytované odborné poradenstvo

 Výsledkom predmetného národného projektu bude zmapovanie existujúcich poradenských služieb, vytvorenie štandardov poradenského systému - rodinných poradní, vytvorenie 5-ich pilotných rodinných poradní a pilotné overenie štandardov.

 Dopady národného projektu:

Vytvorené a v praxi overené štandardy rodinných poradní

Poskytované psychologické a iné odborné poradenstvo v rodinných poradniach

Kalendár udalostí
    HORE