Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Rozvoj zručností na podporu trhu práce“, kód výzvy OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dňa 01.06.2022.

 Cieľom výzvy a do nej zapojených projektov je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku. Výzva reaguje na potrebu zlepšenia zručností zamestnancov, ktoré bude zabezpečované na pracoviskách u zamestnávateľov. Podpora programov zacielených priamo na osoby, ktoré potrebujú nové / rozšírené zručnosti pre výkon pracovných činností u zamestnávateľa je stále malá. Preto výzva saturuje súčasný stav, keď vzdelávací systém nedostatočne prispieva k sociálno-ekonomickému rozvoju, je nedostatočne financovaný na všetkých úrovniach a nezabezpečuje prípravu na povolania v dostatočnom predstihu pre potreby trhu práce. Cieľom realizácie projektov v rámci tejto výzvy je tiež zvýšiť odolnosť dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti.

Oprávnené obdobie realizácie projektov predložených v rámci výzvy sa začína dňom realizácie aktivít projektov, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy, a trvá najneskôr do 31.12.2023. Odporúča sa ukončiť realizáciu aktivít projektu najneskôr 1 mesiac pred 31.12.2023, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu, t.j. do 31.12.2023.

 

Realizuje sa prostredníctvom hlavnej aktivity: „Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností“. Hlavná aktivita sa skladá z dvoch podaktivít:

1. Výber a príprava zamestnancov a

2. Cielené získavanie pracovných zručností, ktorých realizácia je vzájomne previazaná.

 

Výzva je pripravená v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 8. REACT-EU

Investičná priorita:  8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ       8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 18 500 000 eur

 Oprávneným územím realizácie projektov je celé územie SR.

 Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • zamestnávatelia
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • zamestnávateľské asociácie a zväzy, ktorými sú:
 • profesijné organizácie a komory
 • záujmové združenie právnických osôb
 • občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy.

 

Oprávnenou cieľovou skupinou / užívateľmi v zmysle OP ĽZ  je:

 • Zamestnanec

V prípade zamestnávania osôb pre účel realizácie projektu rozlišujeme dve alternatívy:

 • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je žiadateľom o NFP;
 • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je členom alebo sa združuje v príslušnej profesijnej organizácii, komore, záujmovom združení právnických osôb, alebo občianskom združení (ktorého členmi sú zamestnávateľské asociácie  a zväzy), pričom žiadateľom o NFP sú profesijné organizácie, komory, záujmové združenia právnických osôb a občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy.

 Výsledkom výzvy bude pozitívny vplyv najmä na profesijný rozvoj zručností pracovnej sily na trhu, vrátane digitálnych zručností a tiež parciálny vplyv na rozvoj pracovných zručností, t.j. požiadaviek na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na trhu práce. Prispeje k tvorbe na mieru šitých Individuálnych školiacich plánov, osobných plánov rozvoja zamestnanca, tiež k verifikácii Potvrdenia o absolvovaní rozvoja zručností pre účastníkov projektu.

 Dopady výzvy:

Cielene orientované školenie/odborná príprava zamerané na rozvoj špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa / firmy na pracovné miesto sa stanú súčasťou riešenia potrieb obnovujúceho sa trhu práce formou profesijného rozvoja zručností, vrátane digitálnych zručností, ktoré majú priamu väzbu na pracovné uplatnenie cieľovej skupiny v odbornej oblasti. V prípade pozitívnej evaluácie aktivít sa očakáva i legislatívny vplyv / dopad formou možnej novelizácie zákona o službách zamestnanosti.

Výzvu nájdete na tomto odkaze: 

https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/vyzva-rozvoj-zrucnosti-podporu-trhu-prace/

Kalendár udalostí
  HORE