Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre projekt Technická pomoc REACT EU

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Technická pomoc REACT - EU, kód vyzvania OPĽZ TP 2021/9.1/RO-01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 12.10.2021.

Cieľom projektu je vytvorenie personálnych a materiálnych podmienok na úspešnú implementáciu projektov, ktoré sa budú realizovať v rámci OP ĽZ.

Realizácia národného projektu je plánovaná od 01/2021 počas 36 mesiacov.

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os 9 Technická pomoc REACT-EU

Špecifický cieľ 9.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu a zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 11 046 495  eur. 

Oprávneným územím realizácie projektov je SR.

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Kalendár udalostí
    HORE