Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyhlásenie vyzvania pre národný projekt "Chyť sa svojej šance"

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Chyť sa svojej šance“ s kódom OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-04. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 21.10.2021.

 

Realizácia národného projektu je plánovaná od 10/2021 v trvaní maximálne 27 mesiacov.

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita  8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ  8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) : 52 000 000 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 8.1.1 v rámci vyzvania sú:  

     - Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ZUoZ)

     - NEET do 30 rokov

Cieľom národného projektu: „Chyť sa svojej šance“ je zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na zamestnanosť na území Slovenskej republiky zvýšením zamestnanosti a znížením nezamestnanosti (ZUoZ). Splnenie stanoveného cieľa sa zabezpečí poskytovaním finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre ZUoZ, na podporu mentorovaného zapracovania ZUoZ a NEET do 30 rokov a na podporu samostatnej zárobkovej činnosti ZUoZ.

 

Oprávneným typom aktivít  je

-          Vytváranie udržateľných pracovných miest, s dôrazom na digitálne a zelené pracovné miesta, najmä pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a mladých ľudí

Kalendár udalostí
    HORE