Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva „Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2“, kód výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dňa 26.10.2021.

 

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy rôznych nástrojov v relevantnej oblasti s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života (ďalej len „návrh“). Všetky návrhy musia byť zamerané na aktívnu prácu s ľuďmi ohrozenými chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

 

Oprávnené obdobie realizácie projektov predložených v rámci výzvy sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy a trvá najneskôr do 30.11.2023. Realizuje sa prostredníctvom hlavnej aktivity: Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením. Hlavná aktivita sa skladá z dvoch podaktivít: 1. Pilotné overovanie návrhu a 2. Evaluácia návrhu, ktorých realizácia je vzájomne previazaná.

Výzva je pripravená v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č.          8. REACT-EU

Investičná priorita  8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ         8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 5 000 000 eur. 

 

Oprávneným územím realizácie projektov je celé územie SR

 

Oprávnenými žiadateľmi sú:

-        Ústredie práce a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

-        štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

-        obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

-        združenia miest a obcí

-        VÚC  a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC

-        poskytovatelia sociálnych služieb

-        subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a sociálnej kurately

-        občianske združenia

-        miestne akčné skupiny

-        nadácie

-        záujmové združenie právnických osôb

-        neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom

-        registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

-        zamestnávatelia

-        subjekty sociálnej ekonomiky.

Oprávnenou cieľovou skupinou / užívateľmi v zmysle OP ĽZ  sú:

-        NEET do 30 rokov

-        neaktívne osoby

-        rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

-        občan so zdravotným postihnutím

-        príslušníci a obyvatelia z MRK

-        jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

-        deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby

-        znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

-        deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Výsledkom výzvy bude pilotné odskúšanie a posúdenie inovatívnych návrhov opatrení v oblasti sociálnych služieb v praxi, s cieľom podporiť sociálnu inklúziu ohrozenej cieľovej skupiny osôb v spoločnosti. 

 

Dopady výzvy:

Výsledky podporených realizovaných projektov v rámci výzvy budú mať celospoločenský dopad najmä úpravou príslušnej legislatívy v oblasti sociálnej politiky. Budú vypracované  legislatívne návrhy s cieľom podporiť sociálne inovácie v oblasti sociálnych služieb do budúcnosti, čím sa dosiahnu nevyhnutné predpoklady k podpore nárastu kvality poskytovania odborných činností, ktoré budú pilotne overené v praxi;

 

Zvýši sa profesionalita a kvalita výkonu odborných pracovníkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb;

 

Podporí sa vyššia miera sociálnej inklúzie ohrozenej skupiny osôb v spoločnosti, vďaka zvýšenej kvalite poskytovaných služieb.

Kalendár udalostí
    HORE