Preskočiť na obsah
2.6.2023
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt: „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“ s kódom OP ĽZ NP 2021/8.1.1/RO-09. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 22.12.2021.

Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ  8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie : 2 051 742,-

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávneným užívateľom sú

·         vysoké školy a univerzity;

·         praxové pracoviská (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; centrá pre deti a rodiny; poskytovatelia sociálnych služieb).

Cieľová skupina v zmysle OP ĽZ: v súlade so špecifickým cieľom 8.1.1 Operačného programu Ľudské zdroje sú oprávnenou cieľovou skupinou: zamestnanci pracujúci v oblasti sociálnych služieb a v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovatelia sociálnych služieb, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy, subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ich zamestnanci.

Hlavným cieľom národného projektu “Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“ je podporiť prepojenie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca a psychológia s odbornou praxou tak, aby boli študenti pripravení na zabezpečenie starostlivosti o klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny, a to aj so zreteľom na lepšiu pripravenosť na trh práce a výkon povolania po ukončení štúdia. Cieľ bude dosiahnutý v spolupráci s VŠ a univerzitami prostredníctvom vytvorenia a pilotného overenia praxových pracovísk zriadených vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny a na vybraných pracoviská úradov PSVR v rámci celého územia SR. Prax bude prebiehať podľa odborných príručiek pre výkon odbornej praxe a podmienok výkonu odbornej praxe (ich vytvorenie je podaktivitou projektu) pod vedením mentorov – poverených zamestnancov praxových pracovísk.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je od 12/2021 v trvaní maximálne do 31.12.2023.

Kalendár udalostí
    HORE