Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“ s kódom OP ĽZ NP 2022/8.1.1/RO-01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 30.03.2022.

Prioritná os č. 8 REACT EU

Investičná priorita 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie : 40 299 480 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Oprávnenou cieľovou skupinou a v zmysle OP ĽZ a v súlade so špecifickým cieľom 8.1.1 sú: zdravotnícki pracovníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

 

Hlavným cieľom národného projektu je reflektovať na dlhodobo neriešenú otázku dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti v rámci Slovenskej republiky najmä formou ambulantnej starostlivosti, a to zvýšením a následnou udržateľnosťou kapacít v zdravotníckom systéme a pilotným overovaním systémového poskytovania dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva SR dlhodobo eviduje poddimenzovanie v regionálnej dostupnosti, rozdielnu kvalitu zdravotnej starostlivosti, nedostatok príslušného personálu. Cieľom národného projektu je pilotné overenie systémového poskytovania dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti kvalifikovaným personálom v zdravotníckych zariadeniach ambulantného typu – v mobilných hospicoch a agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Konečný dopad bude na  obyvateľov SR (bez regionálnych rozdielov), ktorí sú odkázaní na dlhodobú a/alebo paliatívnu zdravotnú starostlivosť. Zvýšením počtu zdravotníckeho personálu a pomáhajúcich profesií sa zabezpečí bližší a častejší kontakt s osobami s potrebou dlhodobej alebo paliatívnej zdravotnej starostlivosti a jej rodinnými príslušníkmi, a teda aj prevencia a zníženie počtu akútnych stavov riešených následnou hospitalizáciou na akútnych lôžkach. Súčasťou národného projektu bude vytvorenie nástrojov stabilizácie a rozvoja pracovných miest v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v mobilných hospicoch, nástrojov komplexného manažmentu dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti, ako aj mechanizmov zberu relevantných informácií o poskytovanej dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Jednotlivé skupiny nástrojov budú doplnené o analýzy poskytovanej zdravotnej starostlivosti s cieľom nastavenia ich efektívneho a systémového zabezpečenia nielen po personálnej, ale aj finančnej stránke. Takto získané informácie budú podkladmi pre vypracovanie metodík, štandardov a v konečnom dôsledku aj pre pripravovanú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa vytvárajú základné právne rámce pre dlhodobú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť.

Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje: „Stabilizácia pracovných miest v zdravotníckom systéme a tvorba nových pracovných miest nevyhnutných na poskytovanie dlhodobej ambulantnej a pobytovej starostlivosti “.

 

Hlavnou aktivitou projektu bude “Podpora dostupnosti dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti“.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je od 01.01.2022 v trvaní 24 mesiacov.

Kalendár udalostí
    HORE