Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt „Prvá pomoc II.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prvá pomoc II.“ s kódom OP ĽZ NP 2021/8.1.1/RO-05. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 10.11.2021.

Prioritná os č. 8 REACT EU

Investičná priorita 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie : 63 227 072,-

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou a v zmysle OP ĽZ a v súlade so špecifickým cieľom 8.1.1 je: zamestnanec, zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba.

 

Hlavným cieľom národného projektu je prijatie rámca podpory na zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na zamestnanosť a trh práce prostredníctvom finančnej kompenzácie pre zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, resp. tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov. Opatrenia sú zamerané na poskytnutie príspevku na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa konkrétnych opatrení prijatých uznesením Vlády SR a v súlade so Schémou štátnej pomoci.

Cieľom NP je aj podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť poškodeniu podnikateľského prostredia v súvislosti s riešením situácie a prijímaním opatrení nevyhnutných pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability.

 

Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje: „Poskytovanie finančných príspevkov na podporu udržania pracovných miest a samostatnej zárobkovej činnosti, a to aj v rámci schém podpory pracovného pomeru na kratší pracovný čas“

 

Hlavnou aktivitou projektu bude “Realizácia AOTP podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti“.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je od 13.03.2020 v trvaní 24 mesiacov.

Kalendár udalostí
    HORE