Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt „Prvá pomoc III.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prvá pomoc III.“ s kódom      OP-ĽZ-NP-2023/8.1.1/RO-01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 05.10.2023.

Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita 8.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie 50 000 000 eur

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle operačného programu Ľudské zdroje a v súlade so špecifickým cieľom 8.1.1 sú zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, zamestnávatelia.

Cieľom národného projektu je zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 na zamestnanosť na území Slovenskej republiky. NP Prvá pomoc III sa zameriava na podporu zamestnávateľov prostredníctvom príspevku na udržanie pracovných miest a podporu SZČO prostredníctvom príspevku na udržanie prevádzkovania ich činnosti. Ide o formu kompenzácie pre tých, ktorí udržali pracovné miesta, resp. svoju činnosť aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov.  

Realizácia NP je plánovaná na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom typu aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje „Poskytovanie finančných príspevkov na podporu udržania pracovných miest a samostatnej zárobkovej činnosti, a to aj v rámci schém podpory pracovného pomeru na kratší pracovný čas“.

Oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu je od 13.03.2020 do 31.12.2023.

Kalendár udalostí
    HORE